1 I OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan- Artikelen. werkingen. merkingm.l Onderdeel. Artikel. Artikel. Artikelen. f 800.706.81J Transport I f 133,811.09 68,676.204 6,236.524 23,752.28 i 13 1,810.26 600.00 f 179,288.87 i 57,546 974 3,037.71 3,637.71 doodgraversop- 5,503.164 Transporter 301.493.84 800,706.814 Transportere f 800,706.814 j Onderdeel. Landbouw, nij verheid en handel. Onderdeden in de artikelen begrepen. BEDRAG PER c. Openbare gebouwen (huizen, i torens, poorten enz.) Klok- 1 ken en uurwerken. Jaar-l wedden van klokkenisten en I klokkenluiders Kosten der begraafplaats en i van het begraven. Jaarwed-' i den van zigters 208,723.82 'o ft. O 1 o e f 588,345.281 Onderdeden in de artikelen begrepen. Havens, vaarten, kanalen, sluizen, kaaimuren, riolen, pompen en regenbakken. Jaarwedden van haven meesters, sluiswachters enz. Transport a. Algemeene kosten van het: beheer der openbare werken (voor zooverre die niet vat baar zijn voor bepaalde', aanduiding)jaarwedden en| toelagen aan architecten en opzigters. Loon van werk-| lieden in vaste dienst bij I de gemeente. Kosten van eigen fabrikage en kosten van materialen (voor zoo ver die niet in andere ko-j lommen kunnen worden ver-1 dc.-ld.)33,592.29 'ló. 1 luizen, landerijen enz naar i het burgerlijk regt eigen- dommen der gemeente. (Art 229.) \e. Geneeskundige armverzor-j I ging. Jaarwedden van genees- j kondigen (vroedvrouwen). Kosten van geneesmiddelen.! I (Kosten der gemeentelijke; apotheek.) Kosten der koe-j I pokinënting a. Subsidiën aan maatschap pijen vau landbouw, toe-l lagen aan veeartsen. Kosten der gemeentelijke stieren - houderij 4 Onderhoud vau I eigendommen en kosten van open- i bare werken en Jnrigtingen niet [in de vorige ru- brieken begrepen (met inbegrip der kosten van aan koop der benoo- digde gronden.) f. Alle overige uitgaven voor! het armwezen. Administra tiekosten werkverschaffing, kosten van bedeeling en verpleging van behoeftigen l hetzij voor eigen rekening I hetzij voor rekening van anderen)] enz 4. Kamer van koophandel en fabriekenbeursgebouwen markten, wagen, kranen, enz. Jaarwedden <*n toelagen aan marktmeesterswaag- meesters, enz. en alle kosten van meten, wregen, keuren en dergclijke. Kosten van den ijk. Toelagen voor brie venvervoer posterij en telegraafkantoren. Subsi-' dien aan ondernemingen van openbare middelen van ver voer j d. Straten en pleinenwegenj I voetpadenbruggenplant-1 soenen en wandelplaatsen. Ponten. Jaarwedden vau! tolgaarders en brugwachters en onderhoud htinner wo ningen I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 120