Bijlage M. ’s Gravenhage, 5 December 1872. De Verordening, regelende den werkkring der Commissie van bijstand in het beheer van de Gemeente-badinrigting vor dert een jaarlijksch verslag. De vervulling van die taak heeft hare eigenaardige bezwaren omdat bij een geregelden gang van zaken weinig voorkomt, dat de belangstelling kan wekken en de bijzondere vermelding waard is. Daarom wordt ook nu weder groote beknoptheid in acht genomen. De Commissie mag niet verzwijgendat zij dit saizoen heeft aangevangen met eenige bezorgdheid voor den goeden loop der zaken en voor de regelmatigheid van de dienst, dewijl zich in het laatst van den winter bij den Directeurden heer J. F. Dierkx, eene kwaal had geopenbaard, die zijne krachten sterk aantastte en ook de gezondheidstoestand van den Secretaris den heer C. Seelenhorst, zeer was verminderd. Beiden hebben echter met voorbeeldigen ijver hunne taak op nieuw aanvaard. Niettegenstaande de vele smarten die hij leed en de voort gaande slooping zijner ligchaamskrachten bleef de Directeur werkzaam in zijn bestuur en toezigt en eerst een paar dagen vóór zijn dood geraakte hij buiten staat zijne pligten te ver vullen. Hij bezweek den 9den September, tot groote droef heid van vrouw en kinderenen tot bijzonder leedwezen der Commissie. Volgaarne brengt zij welverdiende hulde aan zijne nagedachtenis; hij was voor de directie eener zooveel omvat tende zaak als onze badinrigtingbij uitnemendheid berekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 123