Hij was onvermoeid, ijverig, ervaren, strikt eerlijk: en die verdiensten heeft de Commissie gedurende de jaren, dat hij de betrekking van Directeur waarnam, steeds hoog gewaardeerd. Onmiddelijk na zijn overlijden werd op voordragt van de Commissie, zijn stiefzoon, de heer F. J. Schoor, tot waar nemend Directeur aangesteld door Burgemeester en Wethouders. De Commissie had reden gevonden hem daartoe aan te bevelen omdat hijonder de leiding van den heer Dierkx yan den aanvang van het saizoen af in de directie behulpzaam geweest was; en door langdurig verkeer in het Badhuis reeds groote ondervinding had opgedaan. Het vertrouwendat de Commissie in hem meende te mogen stellen, is niet beschaamd geworden. Tot volkomen genoegen der Commissie en tot voldoening van alle bezoekers, die met onpartijdigheid weten te oordeelen, heeft de heer Schoor de badinrigting in het laatste gedeelte van het saizoen bestuurd. Een aantal logés hebben schriftelijk daarover hunne bijzondere tevredenheid betuigd. Den Secretaris was het gegund het badsaizoen ten einde te brengen, ofschoon meer en meer in lijdenden toestand. Door Burgemeester en Wethouders was dezen ambtenaar toegestaan in het Badhuis te wonen en daar zijn werk voor de Gemeente te verrigten. Zijne tegenwoordigheid aldaar stelde hem in staat zijn arbeid voor de Commissie met meer gemak en naar zijne convenientie te volvoeren. Hij was daarin zeer naauw- gezet en bekwaam en hij wijdde zich daaraan met groote voor liefde en onverdroten toe. Zijne hulp was voor de Commissie een groote steun; zij heeft aan hem voor de goede en gere gelde inrigting van het beheer zeer veel te danken. De be hartiging van de belangen van het Badhuis vervulde zijne gedachten tot aan zijn einde, dat op den 18den November zijn nuttig leven besloot. Het bezoek van het Badhuis hield gelijken tred met dat van verleden jaar. Reeds vroeg was het huis met logeergasten bezet, maar vroeger dan gewoonlijk werden zij door het ruwe najaarsweder verjaagd. In het algemeen vorderde de dienst door het druk bezoek van hotel, table d’hote, terras en het veelvuldig baden vele

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 124