278 1221 1534 1090 33 2118 16297 18333 11130 381 48259 4156 Junij •’“W Augustus September. October. Binnenbaden en Douches. Het gezamenlijk bedrag beeft dus beloopen 52,415; dat is 6,974 meer dan in 1871 en 4,978 meer dan in het tot nu toe gunstigste j'aar 1868. Van de stuiversbaden zijn 48 gebruikt tegenover 23 in 1871. Hierin is dus eenige vooruitgang te be speuren. Daartoe is thans eene oude ontkleedkoets met twee afdeelingen ingerigt. De bij de begrooting aangenomen uitbrei ding van het aantal badkoetsen, zal dan ook bij gelijke ver meerdering van het gebruik van baden zeer te stade komen, ook het personeel van het badvolk zal versterkt behooren te worden. Ten aanzien der amusementen vermeldt de Commissie alleen dat de bals minder bezocht zijn geweest dan vroeger, doordien de aanzienlijke inwoners van ’s Gravenhage zich daarop niet vertoonden, tengevolge van het gemis aan een parketvloer. De tooneelvoorstellingen vonden zeer veel bijval, en bragten een hooger bedrag op, dan waarop men had durven rekenen. inspanning. De Commissie erkent, dat daarover, wat het terras betreftwel eens billijke redenen van klagt zijn ontstaan. Daarop is de ziekelijke toestand van den Directeur wel niet geheel zonder invloed geweestmaar het grootste bezwaar is gelegen in de moeijelijkheid om geschikte hulpbedienden te bekomen en vooral ook van een bekwaam chef de terrasse, die met tact en beleid op de dienst weet toe te zien. De ^waarnemende Directeur heeft terstond bij de aanvaarding zijner betrekking, een plan tot verbetering aan de aandacht der Commissie onder worpen, dat echter, dewijl het saizoen reeds te ver gevorderd was, in 1872 niet meer kon worden ingevoerd. Het aantal baden heeft bedragen Buitenbaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 125