Bijlage N. DUINWATERLEIDING VOOR S GRAVENHAGE. JAARVERSLAG 1872. Sedert werden aanbesteed: 1°. Volgens bestek I. Het vervaardigen en leveren van gego* ten ijzeren buizenbij overeenkomst van 15 Augustus De in de maand December 1871 geopende onderhandelingen met Burgemeester en Wethouders van ’s Gravenhage en Z. E. den Minister van Financiën over den afstand van de Rijksduingron- den onder Wassenaar tusschen Seheveningen en het Wassenaar- sche Schulpslag, gevorderd voor den aanleg eener duinwaterleiding voor ’s Gravenhagehadden eene bereidverklaring des Ministers tengevolge om dezen Domeingrond voor dat doel aan de Gemeente ’s Gravenhage. voor een tijdvak van negentig jaar in erfpacht uit te geven tegen een jaarlijks door de Gemeente te betalen canon. Na vaststelling der hoofdpunten voor eene overeenkomst werd door de Regering aan de Wetgevende Magt een voorstel ingediend, waarvan de wet van 16 Junij 1871 (Staatsblad n°. 63; de uitkomst was. Terwijl de noodige opmetingen en waterpassingen op het ter rein verrigt en de ontwerpen opgemaakt werden, werden inmid dels met de pachters van enkele Domeinpannen, wier pacht eerst op ultimo December 1872 eindigde, schikkingen getroffen tot vroegere in bezitneming van 13 perceelenwelke schikkingen eene uitgaaf vorderden van f 555.00 en zonder welke men het werk niet kon aanvangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 128