2". VAN 3n. Sedert is de vordering der werken tot 1°. Januarij 1873 als volgt A. Volgens bestek 1. De buizen worden vervaardigd in de fabriek van de heeren Cochrane Grove Co. te Ormesby bij Mïddlesbró on Tees, zijnde dezelfde firma, die de buizen voor de llollerdamsche waterleiding heeft vervaardigd. In het begin van November 1872 werden de modelbuizen ter goedkeu Eindelijk werden in gereedheid gebragt de voorwaarden, waarop het buizennet in de wegen, straten en gemeentegronden moest worden gelegd, benevens de levering van brandkranen, standpijpen enz. Wijders werden in liet midden van Augustus uitgegeven de voorwaarden van inschrijving tot het leveren, stellen en gedurende één jaar onderhouden van de stoompompwerktuigen en hetgeen er bij behoortwaarvoor de inschrijvingen op 1 November 1872 werden ingewacht. Acht inschrijvingen werden hierop ingezonden, waarvan de 2 laagste uit Engeland ontvangenbuiten aanmerking moesten blijven, omdat zij onvolledige plannen bevatten, die niet aan de voorwaarden van aanbesteding voldeden; de laagste inschrij ver der overige zes was de heer Joseph Clayton te Preston voor de som van 135,600.00 wiens aanbieding werd aange nomen. 1872, aangenomen door de firma van hen Berg Co. te Amsterdam voor de som van f 548,723.— Volgens bestek II. Het maken van de filters, het hoog reservoir en de daarmede in verband staande werken, aangenomen den 20 Julij 1872 door den heer F. H. Malsen alhier voor de som van f 356,674. Volgens bestek III. Het graven van de kanalen en het maken van de daarmede in verband staande werken, aangenomen den 26 Augustus 1872 door den heer F. H. van Malsen alhier voor de som van f 233,326.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 129