6 Burgemeester en Wethouders be- Wethouders. eenvolgens op 29 Augustus en 3 September werden geïn stalleerd. b. het Collegie van stond uit de Heeren Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot Burgemeester. E. B. Baron Wittert van Hoogland j Mr. F. M. Baron van der Duijn Mr. J. P. Vaillant Mr. C. A. van der Kemp, Bij Koninklijk besluit van 19 November 1872, n°. 12, werden de jaarwedden van den Burgemeester op f 8000 en van iederen Wethouder op 2000 bepaald, in te gaan met 1 Januarij 1873. c. de Gemeente ambtenaren en bedienden zijn ver meld in het Verslag van 1871 en wij kunnen ons dus bepalen tot de vermelding der veranderingen, welke daarin gedurende het jaar 1872 hebben plaats gehad. Aan den Commies ter Plaatselijke Secretarie K. L. Hup se her werd den titel gegeven van Hoofd-Commiesmet eene verhooging van wedde van f 200. Den Hoofd-Commies li. van den Heuvel is door den Raadmet ingang van 1 Januarij 1873eene personele toelage verleend van f 400 ’sjaars. De surnumerair K. C. F. den Exster, door Burgemeester en Wethouders den Isten December 1871 aangesteld, werd met ingang van 1 December bevorderd tot tweeden klerk, op eene jaarwedde van 300. Op 20 November 1872 overleed de Heer C. Seelenhorst, Adjunct-Commies bij de tweede afdeeling der Plaatselijke Secretarie. Hij was een ijverig ambtenaar, die aan een beminnelijk karakter groote welwillendheid en liefde voor zijn werkkring paarde en daardoor nuttig wasvooral bij de Commissie van bijstand in het beheer der badinrigting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 12