Bijlage O. ’sGravenhage, 27 Maart 1873. o. a. de vermelding van het aan den heer P. I. Ligten- en verloskundige. In diens plaats werd benoemd Bij het uitbrengen van het verslag over 1872 vangen wij aan met de mededeeling dat het personeel der Commissie van Bijstand in het beheer van het Gasthuis geen verandering onderging. Aan Di-. T. Breesnee werdmet ingang van 16 February op verzoek verleend eervol ontslag als hulpgeneesheermet dankbetuiging voor de door hem bewezen goede diensten. Met leedwezen zagen wij dien bekwamen en jeugdigen arts heengaan. De geneesheer-directeur mogt niet slagen iemand te vinden om die betrekking te vervullen. Ter tegemoetkoming daaraan werd de jaarwedde in Julij op nieuw hooger gesteld en wel van 500.— op f' 1000. Niettemin bleven zijne pogingen vruchteloos. Tot het vorig verslag behoorde op verzoek verleend eervol ontslag berg, als heel- Dr. H. de Zwaan. Het geven van onderwijs aan zieke kinderen, dagelijks gedu rende een paar urenwerd ingevoerd en opgedragen aan den hulponderwijzer P. den Heijer. Aan den portier W. Mostard werd op verzoek verleend eer vol ontslag en tevens toegekeud buitengewoon pensioen. Deze 68jarige gebrekkig geworden dienaar was de laatste 21 jaren trouw en eerlijk bij de Gemeente werkzaam geweest, zoo in het nieuwe als in het oude Gasthuis. De gedragingen en piigtsbetrac.htingen van het dienstdoende personeel waren over het algemeen van dien aard, dat wij des wege niet mogen terughouden eene betuiging van bijzondere tevredenheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 132