Dus boven de raming ontvangen. f 3691.824 Ontvangen Geraamd bedrag 25,691.82-] - 22,000.00 van lijders geeft ’s directeurs Met verwijzing naar het hierbij gaande afschrift van het ver slag van den geneesheer-directeur omtrent eenige uitgevoerde werken van lokalen aardzullen wij ons slechts bepalen tot de aanteekeningdat nog hangende schijnt te zijn, de afdoening in zake de toegestemde noodzakelijkheid van de vestiging eener apotheek in het gesticht en de in verband daarmede en ook uit anderen hoofde voorgestelde opheffing der besmettelijke afdeeling met dringend verzoek in den thans onhoudbaren toestand zoo spoedig mogelijk te voorzien. Omtrent de opname en verpleging verslag weder vele bijzonderheden. Daaraan is toegevoegd de staat, voorgeschreven bij circulaire van den StaatsraadCommissaris des Konings in dit Gewest van 1 Maart 1859 n°. 1755, 2de afd. Van epidemische ziekten bleef men ditmaal gelukkig bevrijd. Het uitbreken der cholera in andere landen deed niettemin zorgen op alles voorbereid te zijn. Dr. S. S. van heb Leu, daartoe aangezochthad zelfs reeds op zich genomenzoo noodig de verpleging van dusdanige lijders in eene op te slane houten barak. De geldmiddelen bij de begroeting toegestaan waren ontoerei kend. De oorzaak daarvan was toe te schrijven aan geheel ver schillende omstandigheden. Eerstens aan zeer toegenomen verpleging. Vervolgens was men genoodzaakt meer bepaaldelijk de daggelden van het hulpperso neel hooger te stellen. De in het algemeen verhoogde prijzen van verschillende behoeften, en in het bijzonder van de levens middelen oefenden mede en overal hierop een grooten invloed uit. Hierbij nog kwam dat veel van hetgeen b. v. in den aanvang (1865) was aangeschaft geheel of gedeeltelijk den tand des tijds had doorgestaan. Het dienstjaar sloot als volgt Inkomsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 133