Te zamen Geraamd bedrag Toegestane verhooging f 60,995.00 - 60,885.964 f 46,495.00 - 14,500.00 De verpleegkosten van publieke vrouwen ten laste der politie, op de begroeting voor Memorie uitgetrokkenzijn daaronder niet begrepen. Hoewel ze niet vergoed worden zij nogthans gezegd dat die kosten bedroegen f 4314.00. Uitgaven. 109.03 Werkelijk uitgegeven Dus minder dan de verhoogde begrooting Ware het niet dat aangename pligten ons opleggen hier te denken aan de hoofdpersonen der inrigting, dan zouden wij vermeenen ons verslag te hebben uitgebragt. Het juist door hen opvatten van den werkkring, waartoe zij geroepen zijn moet hier in het algemeen gehuldigd worden als een bestaande toestand, die hoe gewenscht, ja noodzakelijk, elders maar al te dikwijls niet aanwezig gevonden wordt. In de eerste plaats geven wij voorts den heer van Tienhoven den meest mogelijken lof voor de uitmuntende wijze waarop hij wêer in zijne dubbele betrekking van geneesheer en directeur met hart en ziel is werkzaam geweest, te meer wijl hij, waar wij vooral niet mogen verzuimen aan te herinneren, gedurende bijna het geheele jaar verstoken was van den bijstand van een hulpgeneesheer. Vervolgens bedoelen wij den heer Dr. de Zwaan, wiens éérste jaar als heel- en verloskundige van het Gasthuis deed ondervinden dat ’sRaads keuze zich gevestigd had op iemand die zijn voorganger waardig verving. Ten slotte wordt andermaal de betuiging van bijzondere tevre denheid gegeven over den huismeester-boekhouder. De Commissie voornoemd, F. M. van deb Düijn, Voorzitter. W. Dietz Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 134