7 te Scheveningen was toegevoegd. aan welke Commissie hij als Secretaris Gedurende het afgeloopen jaar werden vastgesteld vier Strafverordeningen als eentot wijziging van art. 84 der Algemeene Politie verordening betreffende het verbod om op sommige tijden op de openbare straat rijtuigen te wasschenvastgesteld 13 Februarij en afgekondigd 1 Maart 1872(Verz. n°. 375) een, als voren van art. 182 dier Verordening, betreffende het getal personen, dat op de balcons der rijtuigen van de Scheveningsche paardenspoorweg-onderneming mag worden toegelatenvastgesteld 3 September en afgekondigd den 23sten daaraanvolgende (Verz. n°. 378); eentot aanvulling van Hoofdstuk VIIafd. IIIder Algemeene Politieverordeningten aanzien der verplig- ting om de rijtuigen des avonds van licht te voorzien, vastgesteld 22 October en afgekondigd 8 November 1872 Verz. n°. 380) en eenhoudende intrekking van art. 209 dier Verorde ning, tot verbod om op sommige tijden door de grachten der Gemeente te varenvastgesteld 24 December 1872 en afgekondigd 13 Januarij 1873 (Verz. n°. 381); en drie Verordeningen van verschillenden aardals eet, tot wijziging van art. 27 der Verordening op eenige markten Verz. nM. 82 en 210)houdende bepalingen ten aanzien van den tijd van aanvang der groentemarkt vastgesteld 5 Maart 1872 en afgekondigd 8 Maart daar aanvolgende (Verz. n°. 376); een tot vaststelling van den rooster van aftreding der leden van den Gemeenteraadvan 20 Augustus 1872 (Verz. n°. 371); en PLAATSELIJKE VERORDENINGEN, DOOR DEN RAAD GEDURENDE HET JAAR VASTGESTELD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 13