pCt. 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 11.90 12.09 8.83 9.41 13.38 12.67 8.82 In H tl If II u H u H a u u de noodige ruimte liet zich het meest ge- u H n Omtrent de verpleegden doe ik opmerkendat verreweg hun grootste deel werd behandeld in de inwendige zieken-afdeeling, waarin de drie zalen voor de vrouwen en even vele voor de mannen het geheele jaar door gevuld waren; meermalen zelfs was het noodig, dat gewone zieken in eene zaal der besmet telijke afdeeling tijdelijk werden verpleegd. Deze buitengewone maatregel werd veroorzaakt, zoowel door het groot aantal zieken dat verpleegd is (gemiddeld waren 140 aanwezig), als door een meer dan gewone verplegingsduur, die doorgaans in omgekeerde rede staat tot het jaarlijksch sterftecijfer. In een vorig verslag wees ik er op, dat bij een betrekkelijk gering verlies door sterftehet herstellingstijdperk der doorgaans zware zieken lang van duur is en hiermede de verplegingstijd. In het Verslag van 1868 schreef ik: „Zou deze gunstige verhouding van het sterftecijfer verkregen zijn als het aantal verpleegdagen minder groot was geweest? Het verband wordt duidelijker als men weet, dat doorgaans zeer kranke menschen in het Gasthuis worden opgenomen of zijdie langdurige ziekten of gebreken hebben. Hun herstellingstijdperkals het geschonken wordtis altijd lang van duur.” Laat mij hierbij voegen, dat het jaar 1872 geeft, geringer dan elk vorig jaar Gasthuis aan de eischen van 10 kinderen voldoen kan. Ik acht een sterftecijfer van het bestaan van het 1865 was het sterftecijfer ruim 11 h n u tt K Het gebrek aan voelen m de Kinder-afdeeling. Hier werden gemiddeld 18 kin deren verpleegd, terwijl de inrigting der twee kinderzalen slechts

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 147