van de gesubsidieerde een, tot vervanging van art.3 der Verordening voor de burgerscholen alhier (Verz. n°. 192), betrekkelijk de wijze van toelating van leerlingen op die scholenvastgesteld den Isten October 1872 (Iers. nu. 379). Geen dezer Verordeningen werd vernietigd of geschorst De voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onder werpen waren de aanleg eener duinwaterleiding met al wat daartoe betrekking had de aankoop van een huis naast het Raadhuis; de aanvrage om subsidie voor de oprigting eener am bachtsschool en hetgeen daarmede in verband stond de Gemeenterekening over 1871 en de Gemeentebegroo- ting voor 1873; de rekeningen en begroetingen Armbesturen bet eigen beheer van de Gemeente-badinrigting te Sche- veningen de overkluizing van het gedeelte beek tusscben de Sophialaan en de Javastraat; de ontbinding der Commissie van toezigt op het bouwen en de aanstelling van een bouwinspecteur en een adjunct; het wegbreken der brug aan den Nieuwen Uitleg de bouw eener hoogere burgerschool voor middelbaar onderwijs het verleenen van subsidie aan de vennootschap Euterpe voor den bouw eener concertzaal de bijdrage voor de Aprilfeesten de zaak der gazverlichting het aangaan van geldleeningen voor de asch- en vuil- nisstaalvoor de waterleiding en voor verschillende buiten gewone werken afstand van duingronden ter bebouwing aan den Heer C. Outshoor.n 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 14