waterzucht, waarin 800 grammen serum werden geaspireerd, aan de lijderes een volkomen herstel gegeven werd. De operatiekamer werd geverwd. Door middel van een lange caoutchoucbuisdie langs of in den muur met het grootc water bassin der bovenverdieping is verbondenzijn wij in staat gesteld elke plaats van het operatie veld met koud water te be- sproeijen. Om de bloeding te stillen en de zuiverheid der wonde te bevorderenis deze buis zeer geschikt. Alle ziekenzalen werden van nieuwe raamgordijnen voorzien. In de linnenkamer werd een nieuwe kast geplaatst tot berging van den toenemenden voorraad linnen. Het getal ziekenverplegers moest door het grooter getal zieken worden uitgebreid. Vooral ’s nachts werd voor vele ernstige zieken buitengewone oppassing vereischt. De Huismeester-Boekhouder was ijverig en trouw in het waar nemen zijner gewigtige taak. De Linnenvrouw-Naaister vertrok in Mei. Zes jaren was zij in het Gasthuis werkzaam geweest. Zij werd opgevolgd door iemand, die voor hare taak allezins berekend is. Door de uit breiding van deze taak wordt zij terzijde gestaan, behalve door de linnenmeidook door een vrouwuitsluitend belast met het schoonmaken van linnen dat voor pappen en wonden wordt gebruikt. De portier van den hoofdingang ziet zich zijne levenstaak verligt en veraangenaamdsedert in het begin van het jaar hem is toegestaan in het gebouw te wonen met zijne vrouw. Door dezen maatregel is het mogelijk, dat altijd eene persoon bij den ingang zich bevindt om den zieken óf den bezoekers de deur te openen. Aan de vrouw van den portier is verder opge dragen het schoonhouden der spreek- en ontvangkamers en van de zalen voor de operation en geopereerden bestemd. Al deze vertrekken zijn nabij de deur van den hoofdingang gelegen. De hulpmachinist verliet zijne betrekking voor eene anderedie hem meer voordeel beloofde. Zijn opvolger voldoet aanvankelijk aan de hem gestelde eischen. De levensmiddelen, die door de leveranciers doorgaans goed en altijd op het gevraagde tijdstip werden geleverdwaren in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 152