Bijlage Q. ’s Gravenhage, 29 Maart 1873. Ter voldoening aan art. 22 der Verordening, regelende de Gemeente-Apotheek, hebben wij de eer UEdel Achtbaren het volgend verslag uit tc brengen, omtrent den staat dier inrigting over 1872. Moeijelijkheden werden ook dit jaar bij de toepassing der verordeningen niet ondervonden. Het aantal recepten, in den loop van het jaar gereed gemaakt bedroeg 65,200 of 10,060 minder dan in 1871. De ontvangsten beliepen 8642.95, de uitgaven f 10278.29: het nadeelig verschil, ad f 1635.34, werd door eene bijdrage uit de gemeentekas gedekt. Het voortdurend gebruik van meer kostbare geneesmiddelen was oorzaak, dat ondanks de aanzienlijke vermindering van het aantal voorschriften, tengevolge waarvan 1188.38 min der werden ontvangen dan in 1871, de uitgaven slechts met 600.41 zijn gedaald. Het nadeelig saldo, grooter dan ten vorigen jare, vindt dan ook uitsluitend hierin zijn grond, dat elk voorschrift der apotheek gemiddeld op 142'2 cent kwam te staan, terwijl aan het Burgerlijk Armbestuur niet meer dan 12.J cent in reke ning wordt gebragt. In den aanvang van 1872 werd Inspecteren door het Burgerlijk Armbestuur berigt, dat aan een geneeskundige, niet Gemeente, (leneeskunsloefcnaarwien door regenten over de Diaconiege- stichten der Nederduitsch-Hervormde gemeente de genees- en heelkundige behandeling der daarin opgenomen personen was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 155