Bijlage B. Algemeene Beschouwingen. 1. VERSLAG over den toestand van het Lager Onderwijs in de gemeente 's Gravenhage gedurende 1872. De hiernevens overgelegde staat litt. A geeft in de aan de ver slagen van Burgemeester en Wethouders omtrent den toestand De verpligting, door de wet van 1857 aan de Plaatselijke Schoolcommissie opgelegd, om telken jare een beredeneerd verslag van den toestand van het lager onderwijs in de gemeente uit te brengenleidde haarnu een derde vijfjarig tijdvak na de invoering der schoolwet is afgesloten, als van zelf tot waar dering van hetgeen in die vijftien jaren voor het volksonderwijs in ’s Gravenhage werd verkregen, tot overweging van hetgeen daarbij nog wordt gewenscht en gemist. De Schoolcommissie acht het niet onraadzaam om bij de in den gewonen vorm harer jaarverslagen zamengevatte vermelding van wat in 1872 is ge schied ook op hetgeen thans hare belangstelling in hooge mate wekte de aandacht van den Gemeenteraad te vestigen en hem eenige gegevens omtrent den ontwikkelingsgang van het lager onderwijs in deze gemeente sedert 1 Januarij 1858 voor te leggen. Nevens de kennis van hetgeen thans bestaat, moet immers de wetenschap van wat daartoe leiddebij het nemen van voor de toekomst der volksschool beslissende maatregelenzekerheid van gang schenken bij vastheid van beginselen. En de twijfel, dien betere kennis somwijlen doet rijzen, draagt daartoe mede het zijne bij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 157