9 Omtrent het Archief kunnen wij dit jaar zeer kort zijn. In het Verslag van 1871 werd door ons de verdeeling opgegevenmet vermelding der daarvan gemaakte regis ters, en hierin is geen verandering gekomen. Bij onze jaarlijksche opneming hebben wij ons overtuigd, dat de bij - houding geregeld geschiedtdat er een gewenschte orde in het Archief heerscht en dat alles met zorg wordt be waard. Wij mogen niet onopgemerkt laten dat de ruimte der lo- calen voor het Archief niet groot is. Beeds in het vorig jaar werd daarom door ons bepaalddat alleswat betrekking had tot het armwezennaar de zolders kon worden overgebragt omdat door de wijziging der wet op het armwezen dat ge deelte van het Archief niet meer geregeld behoefde geraad pleegd te worden. De daardoor verkregen ruimte heeft gelegenheid gegeven tijdelijk in de behoefte te voorzien maar het zal niet lang duren of andere en meer afdoende hulpmiddelen worden gevorderd voor eene doelmatige be waring van het Archief der Gemeente. Gewoon onder dit Hoofdstuk berigt te geven van den verhooging der jaarwedden van Burgemeester en Wet houders de aanvragen tot opheffing der kermis het verleenen van een subsidie voor den Franschen schouwburg het bouwen van nieuwe localen voor de schutterij de aanvrage om concessie voor den aanleg van een spoorweg van ’s Gravenhage naar Scheveningen de overneming van verschillende straten de aanvrage om concessie voor den aanleg eener zee haven te Scheveningen. ARCHIEVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 15