*1 gelukkig meer bevredigend. De verschillende lessen voor het mannelijk hulppersoneel werden door gemiddeld 7 tot 20 onder wijzers bijgewoond, terwijl de drie klassen voor kweekelingen gemiddeld door 12, 17 en 24 jongelieden werden bezocht. In de afdeeling vrouwelijk personeel volgden 7 hulponderwijzeressen en 25 kweekelingende laatsten in twee klassen verdeeld alle lessen. De Commissie van bestuur kan met ingenomenheid van den gang van het onderwijs gedurende het afgeloopen jaar gewagen en tevens op de goede uitkomsten wijzen, welke daardoor werden verkregen. Bij de voorjaarsexamens slaagden 4 van 8 hulponderwijzers en eene hulponderwijzeres, die zich hadden aangemeld, in het verkrijgen der akte van hoofdonder wijzer en hoofdonderwijzeres. De najaarsexamens waren veel gunstiger; 9 van de 10 hulponderwijzers en eene hulponder wijzeres verkregen de gewenschte toelating. Van de 4 manne lijke kweekelingendie zich in April en October voor de akte van hulponderwijzer hadden aangemeld, werden de eerste maal 2, de tweede maal 1 afgewezen; terwijl 2 en 3 werden toege laten. En van het vrouwelijk personeel slaagden telkens alle kweekelingen, die zich in voor- en najaar, ten getale van 5, aanmeldden. Bovendien verkreeg een der hulponderwijzers de akte voor gymnastiek. De bezwaren, waarmede de normaallessen hebben te kampen en waarop in het vorig jaarverslag werd gewezenblijven nog wel voor het grootste deel bestaan, maar in 1872 bleek tevens, dat gepaste maatregelen ter verbetering van den bestaanden toestand niet onvruchtbaar blijven. De schoolopziener kwam namelijk met de hoofdonderwijzers der openbare scholen overeen dat op deze geene jongelieden beneden de 15 jaren tot kwee kelingen zouden worden aangesteld, dan nadat zij eenen proef tijd van twee maanden op de laagste klasse der normaallessen hebben doorstaan. De Commissie van bestuur deelt in haar jaarverslag mededat deze bepaling al dadelijk eenen gunstigen invloed op die lessen, voornamelijk in de laagste klasse, waar over ten vorigen jare de meeste klagten waren, heeft uitge oefend. In den loop van dit jaar werden dan ook slechts 5 kweekelingen wegens gebrek aan ijver en ontwikkeling, 4 op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 166