Het Openbaar Onderwijs. De geschiedenis van het openbaar onderwijs en van de eigenlijk gezegde openbare volksschool in deze gemeente sedert 1858 wordt door de tabellen lett. A en B weergegeven. Een voudige inzage daarvan reeds toont het aan, hoe die geschie denis zich in drie tijdperkenelk van vijf jarenlaat zamen- vatten. Het eerste, van 185862, was een tijdvak van ont wikkeling, waarin de werkzaamheid van het Gemeentebestuur ten aanzien van het lager onderwijs zich in steeds ruimeren kring deed gevoelen. Ruim 43 pCt. der schoolgaande kinderen ruim 57 pCt. der kosteloos onderwezenen bezochten in 1858 de gemeenteschool. In 1862 was hun getal niet alleen met bijna 1100 en 700 vermeerderd, maar in verhouding tot het geheele aantal ook tot ruim 54 pCt. en 70 pCt. geklommen. Daarop volgde een tijdperk van stilstanddat de volgende vijf jaren omvat; in 1867 was de verhouding der op de gemeentescholen onderwezenen en der daarop kosteloos schoolgaande kinderen ruim 52 pCt. en 70 pCt. van het geheel. Van dat jaar begint een sterke achteruitgang, welke voor de kosteloos onderwezen kinderen zelfs eene vermindering van het volstrekte getal aan wijst; in 1872, een voor de openbare scholen betrekkelijk niet ongunstig jaarwaren de zoo even genoemde verhoudingen tot 48 pCt. en 60 pCt. gedaald. hun verlangen ontslagen: cijfers, die gunstig afsteken bij die van 1871, toen het getal dezer kweekelingen 9 en 8 bedroeg. In verband met hetgeen hierboven is opgemerkt, mag dan ook op deze cijfers als een voor de toekomst van het onderwijs gunstig verschijnsel worden gewezen. Omtrent hetgeen door bijzondere personen voor de opleiding van onderwijzers wordt gedaan, werd in het vorig jaarverslag der Plaatselijke Schoolcommissie een en ander medegedeeld. In 1872 werden die lessen geregeld voortgezet en trad de Heer J. P. Schabebg tot de in het vorig verslag genoemde hoofd- •nderwijzers bij. De berigten omtrent den ijver en het gedrag der kweekelingenalsook omtrent de uitkomsten van het onder wijs, waren over het algemeen voldoende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 167