waar- het getal dei openbare scholen voor de bevolking en de be hoefte geen betoog noodig had. Spoedig werd dan ook tot de uitbreiding daarvan besloten. Den 5 Januarij 1859 bepaalde de Gemeenteraad, dat er 7 armenscholen zouden zijn, waarvan eene te Scheveningen, 3 scholen voor minvermogenden, van eene te Scheveningen en 3 burgerscholen. Het eerste gedeelte van dit voorstel werd spoedig, voor zoo veel noodig door tijdelijke voorziening, in werking gebragt. Tevens werd met kracht de hand geslagen aan de verbetering der bestaande en hunne vervanging door betere schoollokalen. Zoo verrezen in 1860 de armenscholen in de Nieuwe Schoolstraat en op den Zwarteweg; in 1861 de armenscholen in de Lepel straat en in de Badhuisstraat te Scheveningen; in ditzelfde jaar werd de school voor minvermogenden in de Jufvrouw-Idastraat verbouwd en vergroot en in het volgende was eene nieuwe school voor minvermogenden in de Achterraamstraat aangebouwd terwijl te gelijker tijd de tot dusverre van gemeentewege ge subsidieerde school werd opgeheven. Het vastgestelde getal der armenscholen was toen alzoo te Scheveningen reeds met eene armenschool overschreden. Sedert bepaalde zich de zorg voor de lokalen der armenscholen tien jaren lang tot noodzakelijke herstellingen. De school voor minvermogenden te Scheveningen werd naar een nieuw gebouw overgebragt; maar meerdere ruimte voor schoolgaande kinderen werd in de koni van ’s Gravenhage niet verkregen. Wat dien ten gevolge gebeuren moest, kan gemakkelijk worden overzien. De openbare scholen werden al spoedig te klein voor het aantal leerlingen, dat zich elk halfjaar daarvoor aanmeldde. De om standigheden werkten medeom het getal niet al te hoog op te voeren; het bijzonder onderwijs, ook voor onvermogend en, ver kreeg aanzienlijke uitbreiding. Daarenboven werden de bestaande schoollokalen zooveel mogelijk, te veel zelfs voor den goeden gang van het onderwijs, benuttigd en toch was met het einde van 1871 het getal der zoogenaamde restanten, kinderen die voor het onderwijs op de gemeente-armenscholen waren inge schreven maar daarop nog geene plaats kunnen vindentot 140 geklommen. In 1872 is thans weder eene nieuwe gemeente-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 169