11 Batig saldo 2». van De Hoofdelijke omslag bragt alzoo zuiver op 202,270.18 ontvang en in uitgaaf pCt. f 218,227.39s f 1,503,311.48s - 1,503,311.48 s Nihil. 15,957.21s f - 32,000 - 2,000 - 25,000 - 25,000 25,000 - 139,000 Ofschoon slechts om de vijf jaren eene opgave verlangd wordt van de Gemeenteschuldenachten wij het toch van groot belang de leeningen op te gevendie gedurende het afgeloopen jaar werden aangegaan. Zij waren 1°. die voor het in orde brengen der asch- en vnilnis- staal ten bedrage van f 140,000tegen 5 pCt. die voor den aanleg der duinwaterleiding ten be drage van 250,000, tegen 5 pCt. Eerstgenoemde geldleening werd geheel geplaatst tegen 103pCt.terwijl voor de tweede leening de volgende inschrijvingen zijn aangenomen 2,000 tegen 104 101 100.5 100.382 100.25 100.125 100.03125 Bijlage L bevat het overzigt van den Hoofdelijken om slag over de jaren 1866 tot en met 1872, in welk laatste jaar weder 1| pCt. van het vermoedelijk inkomen werd geheven. Het gezamenlijk bedrag der kohieren over 1872 was van welk bedrag als oninbaar werd af geschreven w 7? 77 77 77 rf 77 77 77 77 77 7?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 17