band geeft. Deze leverde het overtuigend bewijs dat de plaatsing der gemeentescholen geene onverschillige zaak is. De nieuwe verdeeling der gemeente in schoolwijkenwelke ten gevolge van de opening der school bij het Oranjeplein moest geschieden, leverde groote bezwaren op. Het bleek daarbijdat menom die school ook maar gedeeltelijk te kunnen bevolkendaarhenen kinderen moest verwijzen, die in de onmiddelijke nabijheid van andere gemeente-armenscholen wonent ja zelfs, die als het ware de deur eener meer nabijzijnde armenschool moeten voorbijgaan om zich naar het Oranjeplein te begeven. Vele en regtmatige klagten van ouders werden daarover bij de Schoolcommissie ingebragt. De met 1 Mei 11. voorloopig in werking gebragte wijkverdeeling moet met 1 Mei a.s. worden herzien, maar het zal moeijeljjk wezen aan de klagten te gemoet te komenwanneer men de nieuwe school niet ontvolken en de vroegere overbevolking der andere localen niet op nieuw in ’t leven roepen wil. Werd het voorschrift der verordening van 1859 ten aanzien der scholen voor onvermogenden en minvermogenden nageleefd ten aanzien der burgerscholen was zulks niet het geval. Volgens de daarbij voorgeschreven inrigting zoude er van gemeentewege meer uitgebreid lager onderwijs worden gegeven in twee burger scholen tegen matigeene tegen verhoogd schoolgeld. Deze laatste is niet opgerigt; een lokaal is er voor aangeschaft. Tot twee malen toe is er een vergelijkend examen voor de plaats van hoofdonderwijzer gehouden, maar ten slotte werd deze niet benoemd en bleef de geheele school achterwege. De daartoe bestemde lokalen werden toen voor eene burgerschool tegen matig schoolgeld gebezigd, terwijl in 1861 de tweede school van deze soort geopend werd op de Groote Marktin de lokalen waarvan hierboven sprake was. Ten aanzien dezer beide scholen heeft zich hetzelfde verschijnsel voorgedaan, dat omtrent de armenscholen werd vermeld. In de laatste jaren moesten velen, die zich aanmeldden, wegens gebrek aan ruimte, worden afge wezen. Nevens den ongunstigen toestand der lokalen deed dit verschijnsel in de laatste maanden de aandacht meer bepaaldelijk op den toestand der scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs vestigen. Hierbij kwam, dat de scholen, hoewel voor jongens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 171