«Dicht en Ondicht" door W. de Vletter: "Zoutkorreltjes^ door J. M. H. Bosman; *Het zesde leesboekje» door D. Dikken; "Lessen van gezondheid» door J. Berners, vertaald door dr. A. van Oven "Rozeblaadjesdoor J. Schmal en P. Lovwerse. Omtrent de werking der schoolbibliotheken werden in dit jaar weder zeer gunstige berigten medegedeeld. Weinige, ten nutte van het onderwijs beraamdemaatregelen hebben zoo spoedig, als de oprigting dezer bibliotheken, zulke gunstige uitkomsten opgeleverd. In 1868 werd besloten om daarmede eene proef te nemen in de school in de Jufvrouw-Idastraat; de daar opgedane ondervinding was zoo beslissend en het nut der zaak dadelijk zoo boven allen twijfel verhevendat elk hoofd onderwijzer ze voor zijne school begeerde. Het getal der biblio theken werd dan ook telken jare uitgebreid. In 1873 zullen alle gemeentescholen, ook die op het Oranjeplein, er in het bezit van zijn. Reeds meermalen is er op gewezen, dat deze bibliotheken niet slechts gunstig op het schoolbezoek werken, maar ook buiten de school onder ouders en betrekkingen der schoolgaande kinderen eenen gunstigen invloed uitoefenen. De aan haar onderhoud en aanvulling bestede gelden zijn eene voor de bevolking der gemeente hoogst nuttige uitgaaf en de door hoofdonderwijzers uitgesproken wenschdat eenigzins meer belangrijke sommen daarvoor mogen worden toegestaan, schijnt allezins aanbeveling te verdienen. Naarmate de bibliotheken meer aan hare bestemming beantwoorden, is er grooter aantal boeken noodig en lijden deze meer door het gebruik. Ten aanzien der avondscholen was nog weinig vooruitgang merkbaar. De Plaatselijke Schoolcommissie besloot in October 11. dat voortaan door hare subcommissiën bij de school-examina aan de eervol ontslagen leerlingen het nut der avondschool opzettelijk zoude worden voorgehouden. Het geschiedde bij de spoedig volgende najaars-êxamina. De gevolgen dezer poging waren te Scheveningen een weinig, overigens bijna niet merk baar. Zij moet echter op tijd werken. In de kom van ’s Gra- venhage werd ook thans alleen in de Nieuwe Schoolstraat avond-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 173