school gehouden; 28 leerlingen woonden haar geregeld12 vrij geregeld, 26 gedurende enkele maanden bij. De hoofdonder wijzer, die zelf het onderwijs gaf, had over hun gedrag en ijver geene klagten. Te Scheveningpn werd in de beide armenscholen bij den aanvang van den winter althans, weder de proef met eene avondschool genomen. De uitkomsten gaven echter tot dusverre weinig reden tot tevredenheid. Belangstelling werd er weinig aangetroffen, en die zich nog lieten inschrijven, ver zuimden veel; het getuigenis omtrent hunne verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, was mede niet zeer gunstig. De hoofd onderwijzers verklaarden zich buiten staat ommet het oog op de omgeving waaronder zij w’erkenvoor ’s hands de middelen tot opbeuring der avondschool aan te wijzen. Ten gevolge der opening van de armenschool bij het Oranje- plein, moesten de lesuren voor de handwerken, terwijl uitbrei ding van het daarin onderwijzend personeeHroor ’s hands onnoodig scheen, op nieuw worden geregeld. In verband daarmede w’erd de indeeling van dit personeel eenigermate gewijzigd. De nieuwe regeling trad met 1°. Junij 11. in werking: zij werd later nog eenigzins gewijzigd en voldoet goed, zonder dat de meerdere bezigheden te veel van het personeel schijnen te vergen. Dezelfde oorzaak gaf aanleiding tot gedachtenwisseling over het onderwijs in de gymnastiek. In de school bij het Oranjeplein is een lokaal voor dit onderwijs ingerigt. De vraag wasof het onderwijs in de gymnastiek aan alle leerlingen der school be hoorde gegeven te worden, en tevens in hoeverre het mogelijk zoude zijn, om ook de leerlingen van andere gemeentescholen van dat onderwijs te doen gebruik maken. Omtrent beide vragen bestondtoen daaromtrent door de Schoolcommissie eene meening moest worden uitgesproken, verschil van gevoelen.’ Hare meer derheid was van oordeel, dat het onderwijs in de gymnastiek niet verpligt mogt worden gemaakt; zij ondersteunde het denk beeld, om het nieuwe gymnastieklokaal ook voor de leerlingen van andere gemeentescholen, zoo daartoe een geregelde ver- deeling van lesuren mogelijk is, te benuttigen. De Plaatselijke Schoolcommissie meende raadpleging der Commissie van toezigt voor de gymnastiekscholen te moeten aanbevelen. Sedert bleek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 174