vermeerdering hunner jaarweddeneen verzoekdat ten vorigen jare ten aanzien der hulponderwijzers van de 5de en 4de klasse was toegestaan, maar voor de overige afgewezen. De Plaatse lijke Schoolcommissie heeft omtrent dit verzoek aan het Ge meentebestuur hare meening doen kennen en de regeling der jaarwedden opgenomen in de voorstellen ten aanzien der inrigting en verdeeling van het hulppersoneel, waarvan hierboven is ge sproken. Ook hieromtrent meent zijin afwachting eener beslissing van den Gemeenteraadverder het stilzwijgen te moeten bewaren. Op een verzoek der kweekelingen voor het onderwijs in de handwerken om verhooging barer toelagenwerd overeenkomstig het advies der Plaatselijke Schoolcommissie afwijzend beschikt. Art. 22. Toen de nieuwe gemeente-armenschool bij het Oranjeplein zoude geopend worden, verzocht de heer W. de Vletteh, hoofdonderwijzer der gemeente-armenschool in de Lombardstraatmet het oog op zijnen gezondheidstoestand over plaatsing naar het nieuwe schoollokaal. Dit verzoek werd toe gestaan en in zijne plaats werd de heer J. Schippers tot dusverre hoofdonderwijzer der gemeente-armenschool in de Kei zerstraat, mede op diens verzoek aan het hoofd der school in de Lombardstraat geplaatst Een vergelijkend examen voor de plaats van hoofdonderwijzer der school in de Keizerstraat volgde. De heer F. Gediking uit Amsterdam werd dientengevolge het eerst voor die betrekking voorgedragen en door den Gemeente raad benoemd. Met 1 Mei 1872 trad hij op en het personeel der onderwijzers bleef sedert voltallig. Aan den heer J. J. Bosch, hulponderwijzer in de school in de Lombardstraat, die geruimen tijd gedurende de ziekte van den heer de Vletteh het bestuur dezer school had gevoerd, werd, met dankbetuiging voor de wijze waarop hij die taak had vervuld, door het Gemeentebestuur eene gratificatie toe gekend. De ziekte van den heer Schild, hulponderwijzer der school op het Kerkplein, duurde steeds voort. Op de in het vorig jaarverslag vermelde wijze bleef tijdelijk in zijne plaats voorzien. Gedurende het jaar 1872 hadden er vele wijzigingen plaats in de zamenstelling van het hulppersoneel. De openstelling der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 177