I De inzage van deze staatjes doet ziendat de werkkring van hel bijzonder onderwijs in deze gemeente sedert de invoering der schoolwet grootendeels envoor zooveel het kosteloos werd gegeven, geheel beheerscht is door den toestand der Roornsch katholijke scholen. Gaat men de inwendige geschiedenis der bijzondere scholen in dat tijdvak nadan blijkt het tevensdat het Roornsch-katholijk onderwijs eene levenskracht heeft ten toon gespreid, waarmede die der overige scholen niet kan worden vergeleken. Een paar feiten aan te stippen, schijnt voldoende om er de aandacht op te vestigen. Vroeger liet het onderwijs op de scholen der vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, welker armenschool in 1858 meer dan drie vierden van het getal kosteloos op Roomsch-katholijke scholen onderwezen kin deren bevatte, veel te wenschen over Toen nu in 1861 de hoofdonderwijzers naar elders werden verplaatstondergingen die scholen eene geheele hervorming. De meisjes werden daarvan verwijderdhet onderwijs der jongens werd aan geestelijke broeders opgedragen; de lokalen verbeterd, en al spoedig bleek het onderwijs er zeer te zijn vooruitgegaan. Nevens deze jongens scholen werden toen meisjesscholen opgerigt; die van den H. Aloysius, door geestelijke zusters bestuurd, verrees in 1862 en werd spoedig zeer uitgebreid. In het Roomsch-katholijk wees huis werd in 1863 het onderwijs der meisjes en der jongens gescheiden en in twee scholen gesplitst. Eene Roomsch-katholijke school voor jongens en meisjes werd in 1867 in het gesticht de Voorzienigheid te Scheveningeii opgerigt. In 1868 volgde eene nieuwe meisjesschool in de Hekkelaan. In den aanvang van 1870 opende de vereeniging van den H. Vincentius a Paulo eene tweede armenschool op den Z. O. Binnencingel. De meeste van deze scholen zijn, wat de lokalen en de hulpmiddelen van het onderwijs betreftop allezins voldoende wijze ingerigtzoo- dat men hem, die nieuwe lokalen voor gemeentescholen moest ontwerpen, in de plaats van naar de laatst gebouwde, alligt naar de scholen van den H. Vincentius a Paulo in hetWesteinde of den H. Aloysius op de Brouwersgracht zoude verwijzen om er zijne modellen aan te ontleenen. Het onderwijs zelf kan eveneens, ofschoon het streven naar ontwikkeling van het kind

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 182