i r bepaaldelijk op deze scholen te vestigen. Zij acht het daarom onnoodig er hier weder over uit te weiden. In 1872 werden de jongensschool van den heer Maegadant en de meisjesschool van mejufvrouw tan deb Me eb Mohb, beide in de Parkstraat opgeheven, de eerste door het overlijden van den hoofdonder wijzer. Daarentegen werden geopend twee nieuwe jongensscholen beide in de Willemstraatvan de heeren E. Wijehs en H. L. Heijkoop, alsmede drie meisjesscholen van mejufvrouw H. G. M. Knaapen in de Molenstraatmejufvrouw M. Bbuck-Koppenol in de Jufvrouw-Idastraat en mejufvrouw J. E. van Vliedt Pannevis in de 1ste Wagenstraat. Art. 37. Onder dagteekening van 15 Februari) 1872 werd door den schoolopziener in het eerste district van deze provincie eene circulaire aan de bijzondere onderwijzers in deze gemeente gerigt, waarin hij hunne aandacht vestigde op de algemeen heerschende nalatigheid in de naleving van het derde lid van dit artikel. De uitnoodiging om alsnog aan dat voorschrift der wet te voldoenbleek niet nutteloos. Overstelpend waren de aanvragen om het bewijs van art. 37 left. Cdat nu gedurende het jaar 1872 aan niet minder dan 116 personen door het ge meentebestuur werd uitgereikt. Het waren: M. Ritteb voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de gymnastiek, de wiskunde en het teekenen; Mej. M. M. Winkelaab, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres en in de fransche, engelsche en hoogduitsche talen en in de handwerken; J. A. 0. Vobdebman voor het onderwijs als hulponderwijzer W. Vinkebos, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de fransche en hoogduitsche talen; J. Vebhuel, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in de wiskunde, de gymnastiek en het fransch; W. Peeiffeb, voor het onderwijs als hulponderwijzer; Mejufvrouw M. E. Cobbièbe, voor het onderwijs als hulp- onderwijzeres en in het fransch en de handwerken; W. A. de Jongh voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het teekenen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 184