J 12 202,270.18 f Tot het onder- plafonneren van Transport nog f 4,353.82 moet 5,599.50 207,869.68 waarvan evenwel geind worden. De hondenbelasting bedroeg Totaal der eigen directe belastingen over 1872 HOOFDSTUK V. Gemeente-clgendommenwerken en inrigtingen. Het huis op den hoek van het Noordeinde en de Heul- straat, dat in het vorig jaar was aangekocht, werd in 1872 weder verkochtnadat daarvan de grond was afgenomen benoodigd voor den aanleg van een trottoiren de daaruit voortvloeijende werkzaamheden aan het huis verrigt waren. Tegenover die vermindering van de lijst der hier bedoelde gebouwen staat de vermeerdering ten gevolge van den aankoop 1°. van een stal in de Achterraamstraatdie later ge bezigd zal worden tot uitbreiding van het terrein der school in die straatmaar nu nog behoort tot de eigendommen die niet voor den publieken dienst bestemd zijn; en 2°. van het huis op de Dagelijksche Groenmarkt n". 3 aangekocht met het doel om het ter gelegener tijd tot uitbreiding van het Raadhuis te kunnen aanwenden. Voor- loopig is het in gebruik genomen voor de 2de afdeeling van het Gymnasium en zou het dus behooren onder de eigendommenvermeld onder lett. B. De toestand van de onder deze afdeeling behoorende gebouwen was over het algemeen voldoende; behalve het gewone onderhoud hadden onderscheiden vernieuwingen plaats van dakenvloerenramen enz. houd behoorde het verwen, behangen en A. EIGENDOMMEN NIET BESTEMD VOOR DEN PUBLIEREN DIENST. lu. Gebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 18