13 aan- f 1,605 140 f 1J45 - 4,810 900 f Totaal 50 3,000 600 800 625 150 100 700 verschillende kamersterwijl bovendien van vele gebou wen de gevels werden geverfd. De opgenoemde werken hadden grootendeels in neming plaats. De kosten van het onderhoud bedroegen (zonder het Badhuis) Bovendien werd aan buitenverfwerken de som besteed van 30 50 100 - 400 40 445 Memorie. f ~7,Ö9Ö Het onderhoud van het Badhuis en de vernieu wingen die daaraan plaats haddenvorderden eene uitgave van De buitenverfwerken van het Badhuis hebben gekost Het totaal der uitgaven voor deze gebouwen bedraagt f 7,455 Het bedrag der daar tegenover staande inkomsten beliep van de Armeninrigting Arrondissements-Regtbank het gebouw aan het Zieken huis op den hoek der Beestenmarkt Varkenmarkt tegen de Groote Kerk locaal in de Nieuwstraat huis in de Raamstraat pakhuis tegen den toren van de Groote Kerk pakhuis in de Lepelstraat locaal van den ijk huis in de Keizerstraat aan de Hand eenige kelders den stal in de Achterraamstraat n r n Ti r yi n r n r r> Tf r n n n r r V n T) n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 19