Zondagscholen, Bewaarscholen. te zamen 2118 kinderen 67 waarin lager onderwijs wordt gegevenbestaan te ’s Graven- hage niet. schrift der wet zal zijn voldaan, zoodat in het loopende jaar de aanvragen om het bewijs van art. 37c weder meer beschei- dene afmetingen zullen verkrijgen. in 1871. 54 Het getal der gemeente-bewaarscholen bleef onveranderdook in 1872 waren er 5waarvan 1 te Scheveningenaanwezig. Daarenboven waren er 16 bijzondere bewaarscholen. Aan de gemeente-bewaarscholen waren op 31 December 1872 werkzaam 5 bewaarschoolhonderessen, 24 helpsters en23kwee- kelingen. Het getal der toegelaten kinderen bedroeg toen Slechts enkele sterfgevallen vielen dit jaar onder de kinde ren voor. De opening der armenschool bij het Oranjeplein heeft voor de gemeentebewaarscholen gunstig gewerkt. Geene kinderen boven de zes jaren zijn in de scholen aanwezig en allen, die zich aanmeldden, konden geplaatst worden, met uitzondering van een achttal, dat wegens gebrek aan ruimte in het lokaal op de Voldersgracht moest worden afgewezen. Dit lokaal schijnt meer en meer onvoldoende voor het gebruik, waartoe het is bestemd. De ruimte en de luchtverversching laten er zooveel te wenschen over, dat de namiddagschool gedurende den zomer in het belang der gezondheid van de kinderen aanmerkelijk moest worden bekort. Ook in de school te Scheveningen laat de luchtverversching veel te wenschen over. In het lokaal in de Nieuwe Schoolstraat daarentegen heerscht voortdurend een zeer hinderlijke tocht, die voor de gezondheid der kinderen gevaarlijk 1101 jongens of 13 minder dan 1017 meisjes 54 ft ft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 190