2de 2de 3de 3de 4de 4de 5de 6de 6de 7de II u II II II II u II u De Plaatselijke Schoolcommissie: F. DE GREVE, Voorzitter. J. P. R. TAK, Lid en Secretaris. de beurt der aftreding. Allen werden herbenoemddoch de heer de Bbadw maakte bezwaar om op nieuw deze opdragt te aan vaarden. Ook zijn besluit ontnam aan de Schoolcommissie een barer oudste leden en deed haar, niet het minst om de be langen van het onderwijs, ten zeerste leed. Zijne plaats werd in het begin van 1873 vervuld door de benoeming van Jhr. Mr. W. M. de Bbadw Jr. De Schoolcommissie heeft daarop hare subcommissiën voor het eerstvolgend driejarig tijdvak aldus zamengesteld 1ste subcommissie1ste school wijkD. Veegens en Mr. B. H. M. Hanlo Mr. F. de Gbeve en Mr. E. G. P. Gebtsen; J. H. van Sillevoldt en Jhr. Mr. W. M. de Bbauw Jr.; Jhr. Mr. J. J. de la Bas- secodb Gaan en Mr. J. P. R. Tak; Dr. L. R. Beijnen en Jhr. Mr. J. DE WITTE V. ClTTEBS Mr. A. de Pinto, Mr. N.J. van Usselstein en Mr. J. J. van Meebbeke. De 5de school wijk is, even als vroeger, onder de 6 subcom missiën verdeeld. De Schoolcommissie heeft in de plaats van den heer Meijeb tot haren penningmeester benoemd Mr. E. G. P. Gebtsen. Art. 66. De Plaatselijke Schoolcommissie heeft in 1872 tien vergaderingen gehoudendie bijna alle door den districts school opziener zijn bijgewoond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 192