ft g J •g£ F-r F It p i2 Vakken' SOORT KWEtKELINGEN. GEMEENTE in de EN Wet, regelende het lager onderwijs. Wet, regelende het lager onderwijs. Jan- school BENAMING EN merkingen. NAMEN onder- N AMEN NAMEN DER ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. weien. sten 14W hoofdond. 2de rang. Armenschool. ƒ70. Nihil. 2 2de rang. 70; 450 id. id (1) 300 2de rang. Id. a Nihil. 3 2de rang 2de rang. Id. Nihil. 6 450, id. (1)300 a— i, p. I Strauh. (Johannes) Id. Nihil, 2 80 id. Ammunitiehaven. 3de Schoolwijk. ii,p. Mallee. (Antonie Marti- nus) Rang of acte en verdere 'toelatingen 2de rang, teekenen. stra.(CornelisHer- lens) kerveer. (W.J.) hoofdond. hulpond. hoofdond. hulpond. 3de rang, hulpond. id. id. ƒ600 600 ƒ600 Pontier. (A. J.) Wijler. (P. H. J.) 300 300, 400 300 70 70 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EX VOORNAMEN. hoofdond. id. hulpond. hulpond. hoofdond. hulpond. id. id. id. 70 701 70 a b toelage a ƒ0.50 voor ieder leerl. der avondsch. - EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. ai, p. Dewald. (Petrus Hen drik) a f 1400. Vrije woning; en licht. a f 1400. Vrije woning,! en licht. Inkom- a f 1400. Vrije woning, en licht. 'a—i, p. Pontier (Gerard Jacob.) ’S GRAVENHAGE. A. Openbare Scholen voor gewoon lager on derwijs. Nieuwe Schoolstraat. 1ste Schoolwijk Voorde hand werken hetzelf de personeel als op de Ammuni tiehaven en op gelyke wedden. 60 der Hoeven. (Pieter; R‘jks- kwee- keling. l 600 de Haas (Gerard Willem Cornelia) 700 Brand. (Hendrikus Gerard) van Dooren. (Gerrit) 300 Groet. (Suzanna Esther) 300 I Ge- midd. I ieder (ƒ70 Rang of acte en verdere toelatingen.j Lepelstraat 4de Schoolwijk. I Ingen. (Cornells I Lntonie) I Bergen Henegou- I nn. (Willem Pieter) .raadt. (Arie) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZIRS EN HUISONDERWIJZEBESSEN, (erkzaam krachtens art. 511ste lidder I 700 Wassenaar. (Jurriaan Evert) 600 Adam (Hendrik Dirk) van Ingen. (Gerard Joh. Wilhelmus) Buijing. (Corn. Marin Nieuwenhuijzen. (Corn.) van Batenburg. (Ludo-j/IOO vicns Filippns) 450'Pfeiffer. (Andreas Theo doras) 300 Smits. (Johan Christ.) |van<’ j Jakobus) Zwarteweg. 2de Schoolwijk. Btliijs. Karel Fred.) (Henri) B- .i Job. Ger J.ic JI...orn.) (Ms Willem Gs.) ■rwhoudt. (Th. J.) 600 v’_" 450 La Haye. (Wm.) 400 300 (1) 300 HOOFD.)N DEB WIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSEN I ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, werkzaam krachtens art 20 of art. 51, 3de lid, d Wrings. (Willem I Vrije woning, en licht. Iri' (Fred Head.) ,llh- (Gerrit) (Jan André tau) Jokeren. (Joh. Gerardus) pes- (Jakob) ler Horst. (An- u) -'aard. (Johannes ermanus) (Karei Philip.) !“d, (Hendrik aak) 'W. (Johannes) ia. (Joh. Wijnan- Uriel. (Willem irel) Voor de hand werken Sara Elizabeth Schor, le kl. 125. Am. Cath. Ali- da Vrolijk, 2e kl. 65. Maria Sofia van Eek kweek. f 20. Maria Francina Muis, kweek. 1Van elders gekomen heeft hij toelage van f 100. Voor de hand werken dezelf den als in de Nieuwe School straatopgelijke wedden. 1Van elders gekomen heeft hij eene toelage van 100. Voor de hand werken Cath Johanna van den Ende, le kl. 125. Johanna Her- mina Beek, 2e kl. 65. Anna Christina van Beek kweek, f 20. Anna Maria Cath.v. Thuyne kweek, f 20. 1Van elders gekomen, heeft hij eene toelage van ƒ100.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 199