14 2°. We?- en teelland. De winst op de exploitatie van de Gemeente-Badinrigting gedurende het badsaizoen van 1872 heeft de aanzienlijke som van 23,440.41 bedragen. Het verslag van de Commissie van bijstand in het beheer dier inrigtingdat als bijlage M hierachter volgt, bevat de bijzonderheden van het beheer dezer veel omvattende zaakwaarbij de Commissie nog het be zwaar heeft ondervonden van het overlijden van den ver dienstelijken Directeur J. F. Diercx in den loop van het saizoen. Dat overlijden heeft de vraag doen stellenof het niet wenschelijk ware reeds in 1872 eene beslissing te nemen omtrent de verdere voortzetting van het eigen beheer: eene beslissing die toch in 1873 aan de orde zou zijnde Raad heeft evenwel in zijne zitting van 10 Decem ber 1872 beslotenhiermede te wachten tot 1873. De oppervlakte teelland van de Gemeente werd in 1872 vermeerderd met slechts 30 aren door de werkzaamheden aan de waterpartij en die van den aannemer G. Keij heeft de gewone afzanderij uit den aard der zaak minder opgeleverd dan vroeger. De toestand van de wei- en teellanden mag over het algemeen goed genoemd wordenen het beste bewijs daar voor is voorzeker het bedrag der hooge pacht, die de Gemeente voor haar land kan bedingen. Het werk der afzanding ten zuidoosten van de Zwem school gaat geregeld zijn gangmaar heeft voor de Ge meente nog geen land opgeleverd, omdat de ondernemer de voorkeur geeft aan het behoud van het onafgewerkte terrein boven het vroeger ontvangen der toegezegde beta ling voor het in orde gemaakte land.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 20