L È-H gs got der Spiegel. (Joh.l?.* ambertus) G |.2 1 s I •M li n L ll c V akken SOO KT KWEEKELINGEN. GEMEENTE in de EN Wet, regelende het lager onderwijs. Jan- school BENAMING EN merkingen. NAMEN onder- NAMEN NAMEN DER Inkom - ONDERDEELEN. SCHOOL. wezen. sten. 3de rang. a—i,p. Schippers. (Jacoh) Nihil. i Armenschool. 6 600 300 50 Nihil. 3 I Id. 450 kl. (1)300 id. tel Pgh. (Wijnand de Vletter. (Willem) Nihil. 2 Id. 600 450 id. 36 300 id. ’S GRAVENHAGE. Lombardstraat. 5de Schoolwijk. Kortcnbosch. 6de Schoolwijk. Oranjeplein. 4de Schoolwijk. Rang of acte en I verdere [toelatingen. hoofdond. gymn. hoofdond. teekenen. hoofdond. hulpond. hoofdon derwijzeres hulpond, id wisk. hoofdond. hulpond. Rang of acte en I verdere toelatingen. 2de rang. 3de rang. hoofdond. hulpond. (1)300 600 300 (1)300 ƒ700 600 70 801 501 Be Irag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. hoofdond. Fr. 2de rang, wisk. gymn. teekenen. EN VOORNAMEN. EN '00RNAMEN. EN VOORNAMEN. a—i, 90 56 56 i HOOFDONDFRWIJZERS EN HOOFDOND ERWIJZFRESSES ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWUZERESSIS, f nuurun uj.no werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid, ofl Wet, regelende het lager onderwijs. J ai, p- Schmal(.1 acob) a ƒ1400. Vrjje woning, en licht. id. gymn. lager en midd. onderwijs. hannes) Diks (J. H.B.) 400[ile Klerk. (Albertus) (Ekering. (Franc. Johan nes) Zahn. (Jacobus) Inkomsten. a f 1400. Vrije woning, n licht. IIULPON OERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDER WIJZERESSEN, rkzaam krachtens art. 511ste lid der jer onderwijs. h. Johannes Ja- bus) Heijer. (Pieter) Rijsinge. (Karei 1) elder. (Berendina ilhelmiua) H eeuwen. (Corn mau. (Cornells) .(Hend. Willem) er Straaten. (Leo- rdus) lein. (Dirk Jan) (Joh. Theod. bobus) Spiegel. (An- ƒ112 M esker. (Joh. Alexander) (1)300 van Tuil (Hermanus) Weyman. (Martiuus Johannes) Jongejan (l’ieter) (Pieter) tós. (Bernardus istiaan) iaastert. (Leo- les Joannes) r- (Joh. Leonard, lippus) ff. (Daniel Joh.) Cornelis van der Burg. ("Willem! Sg' Frcderik) Kelder. (Dirk) 450 Ondshooru. (Leendert Hermanus) van Lambertusj jS"X2 l’runt (Johan Filippus) 5 5 van der Liuden, (Corn.) «5 S "I |iï r-s* f 600 Witschev. Willem Fred Voor de hand werken AnnaFrederik. Matthüs. Ie kl. 1 125. Cath. Sara Ali- da Vrouwenfel- der2e kl../ 65. Cathar. Mallée kweek, f 20. 1Van elders gekomen, heeft hjj eene toelage van 100. a f 1400. Vlij» woning,’■‘^diis^ en licht. ƒ600 Mirande'. (Theod. Jo- ^/100 O -*■* cq Voor de hand werken hetzelf de personeel van de Nieuwe Schoolstraat en op gelijke wedden. 1) Van elders gekomen, heb ben zij ieder toelage van f 100. Voor de hand werken Helena Ange- uieta Thierry, le kl. 125 Magdalena Eli sabeth v. Bom mel 2e 65. Cornelia Joh. Thierry, kweek. 20. Adriana Maria Burgersdijk, kweek, 20. (1) Van elders gekomen, heeft hij toelage van 100.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 200