I L IJ -5 II i? sl if r V alken SOORT KWEEKELINGEN. GEMEENTE in de EN Aan- school BENAMING EN merkingen. NAMEN onder- N AMEN NAMEN DER Inkom-! ONDEKDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. ai. Nihil. 2 (l)800j ƒ600. 3de rang. de Puy. (Johannes) ƒ150 ai. Burgerweeshuis. Nihil. 3 V eager. (Klaas) Nihil. u 2 hulpoud. hoofdoud Voss. (Hendrikus) ai. Nihil. 1 i H hoofdond. hoofdond. ai. Nihil. IJ. 2 2 id. id. id. id. id. Nihil. Nihil. Lourens. (Maria) Nihil 2 Be Irag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. ’S GRAVEN11AGE. Slop de 3 Boeren. 5de Schoolwijk. Z.-O. Binnencingel. 2de Schoolwijk. AFD. 8C1IEVENINGEN. 7de Schoolwijk. West einde. 5de Schoolwijk. Nobel straat. 5de Schoolwijk. Westeinde. Gde Schoolwijk. Westeinde. Gde Schoolwijk. R.-C. Weeshuis (zoor meisjes.) Armenschool der Vereen. V ineen- tins a Paulo (voor jongens.) Vincentius a Paulo (voor meisjes). de Munnick (Joecpha! Catharina) Leenders. (Gerardus Martinus Everardus) Rang of acte cn verdere toelatingen. hoofdond. wisk. gymn. hoofdon- wijzeres. ?rman. (Johannes iristiaan) I hoofdon derwijzeres, schrijven. EN VOORNAMEN. 10 cents per week. ver- voor hoofdon derwijzeres 2de rang. Fr. 2de rang. Fr. hoofdond. FrHoogd. Eng. hoofdond. hulpoud Fr., Eng. hulpoud. hulpoud. ld. ?rman.(JoanAdolf ■in" (Wilhelmus) 'Di(Henr.Frauc.) EN VOORNAMEN. EN '00RNAMEN. Rang I of acte en verdere toelatingen. (Christ. Augus- (1) Hieronder beirepen goedin? huishuur. School van de i vereeniging de Voorzienigheid. Diesch. (Christiaan) van ui u aldus) Paternotle. (Vine. Jaco bus) O lij slager. (Gerardus) de Groot. (Petrus) Eversteiju.(Ant. Franc. Varenhorst. (Bernhard) van der Voort. (Mari nas) HULPONDERWIJZERS EN nULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN 11U1SONDER WIJZERESSEN rkzaam krachtens art. 511ste lid der Vet, regelende het lager onderwijs. ■nbur^. (Petrus inc. Joh. Barth) 2.5 Froesch. (Adam Joseph)! Olijslagcr. (Ant.) Vinkesteijn. (Ant.) ■amp. (Lambertus ■pemakers. (Hu- ■tus And. Servaas) ■“burg. (Gerardus frinanus 'Willem) ■!1r (Joan Arnol- van ƒ16 tot /GO *s jaars. (Joannes Mar te) (Joannes Ma- Joseph) ilcx. (Joannes rus) Martinns) Iman. (Maria fclina) (J.) Louisastichting (voor jongens.) a—h,p.\Verdan, (Agnes Jo hanna) HOOFDONDEKWIJZHIS EN HOOFDOND RWIJZt BESSES, ALSMEDE HULPONDEBWUZEKS EN HULPONDEBW1JZERESSES, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51 3de lid, di Wet, regelende het lager onderwijs. Burgerschool ai, k der Vereeniging] (Fr., Eng., Hoogd. i o- cli. (Christiaan) der Lans (Joh. Ro- van Ginkel (George An thonie Nic Bachofner. (A. J.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 204