11 il gemeente benaming onderdeelen. I I Vakken SOORT kweekelingen. in de EN Aan- school J.N m er king en. N A M E N onder- N AMEN DER NAMEN Inkomsten, i SCHOOL. wezen. sten. 1 (Geertr. id. 2 bers. (M. J.) (voor meisjes). Jr. (Maria) (Adriana) p (Henrii f (Anna) w 2de rang. a—i Nihil. o Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. EN [OOR NAMEN. Brouwersgracht. 4de School wijk. Amst. Veerkade. 3dc Schoolwijk. Charitable Societeitsschool. Rang of acte en verdere toelatingen. hoofdon derwijzeres Fr. hoofdond. Fr. schrijven, handw. v. nut, EN VOORNAMEN. ?s gravenhage. Hekkelaan 2de Schoolwijk. R. C. Meisjes school. Goltennan. (Willem I Fred er ik) “tel. (Alex. Theod.) hoofdon- 1 derwijzeres, Fr., handw. Rang of acte en verdere toelatingen. School der vereeuiging van den II. Aloysius X ■g 1 ll i- s S «•s S-S a i, k Duffels. (Theodora) Bug., hoogd.) HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZEBESSÜ ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HU LPOX DERW IJZER ESSEX werkzaam krachtens art. 20 of art 513de lid, AVet, regelende het lager ouderwijs. lont. (Elis. Corn, li. Gerardina) rijs. (Joh. Maria ilhelmina) Santen ndrika) sens (Jeannette iliarina) van Himberg. (Hendrik Pieter) Kuyk. (Willem Hendrik Leendert) Jansen. (Bodewijk An- tonie) Siliakus. (Hendrik) Wagner. (Ant. Joh.) a—i,p. van Kempen. (Anna Maria) Kosteloos ofi 'ƒ20, ƒ40, ƒ00 Ivoordevakken a—i, het Fr. len de hand over ken, voor I Hoogduitsch en Engel sch I wordt afzon- 1 derlijk be- taald. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN alsmede huisonderwijzers en HUISONDERWIJZER ESSEN rkzaam krachtens art. 511ste lidder (et, regelende het lager onderwijs. r~r i In kom- Juans. (Louise) i hulponder- I wijzeres, Fr. hulponder- i wijzeres, I Hoogd. hulponder- I wijzeres. I id. Fr. Eng. I schrijven, i-i— I Boven (Anna) Is. (Augustine) I l(Marj-) la. (Catharina) I haudw. v. I I nut. I (Adriana) id. Is. (Henriette) i schrijven, rekenen. I schrijven, haudw. v. nut. hulponder- wijzeres. I id. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 205