JJ W 0 F ï- gemeente school. Vakken SOORT KWEEKELINGEN. in de EN IVet, regelende het lager onderwijs. Aan- schoo! BENAMING EN merkingen. NAM EN onder- N AMEN. NAMEN PER Inkom- ONDEKDEELEN. Inkomsten. wezen. sten. bni. (Willem) Idiotenschool, ai(l) u r (Pierre Alex. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. ’S GRAVENHAGE. RiviervLchmarkt. 5de School wijk. Nobelstraat. 5de School wijk. beheer van bijzondere per sonen. EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen, j RN OORNAMEN. Dagschool ƒ15, ƒ18, ƒ20 Avondschool I /5,W./15. Fr handw. hoofdond. Fr. hoofdond. wisk. hoofdond. I Fr. hulpond. Fr. hulpond. 2de rang, Fr., Eng., Hoogd., wisk. EN VOORNAMEN. hulpondI 11 Het onder wijs bepaalt I zich tot de vak- I ken van het ge woon lager onderwijs ge wijzigd naarden as rd der school, (2) Hebben acte als be waarschool- houderes. S Smelik. (Pieter Gerard) Bodegraven. jJohannes Hendrikus) Schwenke. (Johannes J acobus) Sterken burg. (Johannes Jacobus) «rapen. (Ilendr. iubus) r. (Rients) Burg. (Willem «Mes Geurt) 1 (Karel Johan) 'loodorp. (Joh.l (W illem) Bang of acte cn I verdere I toelatingen. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSE ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWUZERES3EN werkzaam krachtens art. 20 of art. 51 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. Onder het i verplceggcld j begrepen. Dei niet-verpleeg- i den genieten,! op twee uit zonderingen nagratis on- derrig:Een leerling be taalt 40 en een ander 24 ’s jaars. H UL POK DE RW U ZE»§ EN HULPONDERWIJZKKESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUI SON DER WIJ 7. E R ESSEN prkzaam krachtens art. 511ste lid, der School onder \ai, k,\Smelik. (Jan) beheer van (Fr.) i z’P- I van Putten. (Abraham)i 2de rang. Bosch. (Maria Hermina j Wilhelmina) (2) van Ettinger. (Cor- nelia) (2) Zwanenburg. (Johannes; Frederik) Annokkee. (Engclina) Fellekamp. (Johanna Bernardina) Reterink. (Wilhelmina) Raasveldt. (Bastiaan n Pieter Johannes; hulpond. wisk. hulpond. Frwisk., teekeneu. Fr- ■rles) '<»>1. Alexander Iiik.IUouI. ■■ony Theud ■il'. (Anna Fre- ID' (George Lo- ijk)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 206