I' I il ij ij 3501 I e-L t Vakken SOORT kweekelingbn. GEMEENTE in de EX Jan- school BENAMING EN merkingen. NAMEN onder- N AMEN NAME N DEK lukom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. /25 2 cobus) G00 G00 500 500 250 cƒ1000 5001 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. ’s GRAVENHAGE. Buitenhof. 5de Schoolwijk. Rang of acte en verdere 'toelatingen EN VOORNAMEN. hulpond. wisk. iskamp. (Frans ’ieter) ‘*er. (Wilhelm Bar yarns) 2de rang. Fr. hoofdond. EN VOORNAMEN. der Horst. (Marti ns Theodorus) wal. (Pieter Joh.) a—i, k, de Vries. (Willem Ja- Fr. Eng. Hoogd. l,o. fSOO Fuchs. (Pieter Frederik) a 800 Fr. Eng. b 200 wiskunde. ■S3 S- S 3-g .2 2de rang. Fr. Eng. hulpond. Fr. hulpond. Fr. wisk. voor lager en midd. onderwijs, hulpond. Fr. wisk. hulpond. Fr. Eng. wiskunde, hulpond. lemans. (Johannes ’dros) sten. (Leonard icadricos) Kek. (Nicolaas) 'O O 0J -4-> a rek. (Leonard Jicter) H Julian Willem Bemlrik) Dagschool voor 1 kind 40, voor 2 kinderen uit hetzelfdegeziii 72; 3 kinde ren ƒ90. Dag en avondsch. voor 1 kind 522 kinde- ren 96; 3 kinderen ƒ120 Avondschool voor 1 kind ƒ24, 2 kin- deren ƒ40; 3 kinderen f 48. Een en ander ’sjaars. School van het Departement ’s Gravenhage derMaatschappij tot nut van ’t Algemeen (voor jongens). HOOFDONDERWIJZERS EN I1OOFDONDERWIJZERESSïN ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERE3SEN, 03 1 d nuDi w-’--- werkzaam krachtens art 20 of art. 51, ode lid, Wet, regelende het lager onderwijs. Rang of acte en verdere j toelatingen. I 2de rang. Fr. Eng. Hoogd. wisk. H U I.PO N D F. R WIJ ZERS EN 11ULPONDERWIJZERE8SEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN, erkzaam krachtens art. 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 207