i 1-e i! F r il V akten SOORT GEMEENTE kwejekkuxgen. in de ES et, regelende het lager onderwijs. Jan- school BENAMING EN merkingen. NAMEN ondcr- NAMEN DEK NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. 2 ..i’hem. (Willem) labos. (Willem) (Martinus) fl (Henry) id. Be’rag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. Bijzondere (voer joi'geus) EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. (Martinus helmus) ‘(Johan Willem krik) ’s GRAVENHAGE. Molenstraat. 1ste Schoolwijk. elzen. (Tennis Linelis) EN iOORNAMEN. ahjc, Fr. Eng. hoogd. Z, m, o. hoofdond. Fr Eng. Hoogd. (voor lager en midd. onder»' ijs) Rang of acte en verdere toelatingen. 3.2 an. (Laurens) van Vliet Pz. (Ferdin.) hulpond. wisk. voor lagei en midd. onderwijs, hulpond. gymn. wisk. voor lager en midd. onderwijs, hulpond. wisk. Fr.*Eng. Hoogd I hulpond. Hoogd. Fr. voor lager en midd. onderwijs, hulpond. teekenen. gymn. wisk. voor lager en midd onderwijs. Engelsch voor midd. onderwijs. teekenen. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSE? ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERW1JZERESSEN werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. 150 s jaars. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERW IJZER ESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN, erkzaam krachtens art. 511ste lid der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 208