II I lil rl Er(Marg'£g' O M H I» i5 O- Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEX. in de EX Aan- school BENAMING EN m er king en. onder* NAM EN 1>ER NAME N N A M E N Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten SCHOOL. wezen. sten *-i, k. thael (Jan Willem) Scharroo. (W.) ld. 2 Gabriel) Mourik. (Pieter) ld. ken. (Willem) hu L 2 ld. 2 Philippina) Bedrag van het duor ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. K oningstraat 4de School wijk. Laan. 5de School wijk. W illemstraat. late Schoolwijk. Lange Voorhout. 1ste Schoolwijk. EN VOORNAMEN. 2de rang. I Fr. Eng. school- houderes Fr. Eng. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZER "SEN, jrkzaam krachtens art. 511 ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. EN VOORNAMEN. Leur. (Pieter ^drianus) Gast. (Simon) rerman. (Johannesi 'lederik) 1 Byzoudere (voor meisjes). a— h,k. Corbière. (Johauna (Fr., Eng., hoogd.) o.P- HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDER WIJZE RESSEN ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, werkzaam krachtens art 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. Van ƒ20 tot flOO ’sjaars. Voor leerlin gen onder de 12 jaar 120; voor die daar boven 150 ’s ja ars. Van ƒ30 tot ƒ50 ’sjaars. hulpond. Fr., Eng., Hoogd., wisk. hulpond. Hoogd., wisk. hulponder- wijzeres. Fr., Eng., Hoogd., handw. Fr. 2 Andriessen. (Willem Frederik) an. (Mej C. S.) P«ner. (J. H. laria J.) hoofdon- derwijzeres i Fr., Eng.' Hoogd. 1 lagschool (ƒ40, avond-1 school 20 i I’s j aars. Laagste klasse ƒ60, hoogste klasse 80 ’s jaars. Rang of acte en verdere toelatingen. 2de rang. Fr., Eng., I Hoogd., wisk. hulpon- derwijzeres, Fr., handw. 3de rang, teekenen. Hoogd. - ’s GRAVENHAGE. Gedempte Burgwal. 4de Schoolwijk. hoofdoud. j Fr., Hoogd. i wisk. hulpond. I Fr. I hulpond. hulpond. I Fr. i Herman. (Jacob Jo- I hannes) Holtzappel. (Bertus Jo- hannes) ja--i,k, Mahieu. (Mathilde j (Fr I Justine) I Eng-, hoogd.) P for Heijden. (Arie) (Johannes A.) inann. (Heinrich) ai,k. Fortanier. (Pierre (Fr. Eng-) j ai, k, Eerdbeek. (Hendrik) (Fr. Eng. I hoogd.) - hen Heuvel. (Mej.| hulponder- wijzeres, Fr., Fng., handw. Fr., Eng., hulponder- wyzeres, handw. I perg(Henriette I hulponder- I I wijzeres. Bijzondere (voor jongens). (Fr., I Eng., i hoogd.) 1 l,otp. hoofdond. Fr.,Hoogd. wisk. ling. (Carolina lagdalena) Rang of acte en verdere toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 211