Bijlage S. ’s Gravenhage 1 Febr. 1873. De Commissie van Bestuur der normaallessen voor het lager onderwijs te 's Gravenhage meent in uwen geest te handelen door in plaats van afschriften der verslagen, die in den loop des jaars door de onderwijzers aan haar worden toegezonden, na het eind van het jaar een zelfstandig verslag aan in te dienen, en hiervan afschriften te doen toekomen aan Burge meester en Wethouders van ’s Gravenhage en de Plaatselijke Schoolcommissie aldaar. De normaallessen èn voor het mannelijke èn voor het vrou welijke personeel zijn in 1872 geregeld gehouden. Van de eerste werden die voor de hulponderwijzers gehouden door de HH. Hofman voor de Nederlandsche taal- en letterkunde, Stbattb voor rekenen en vormleervan der Bruijn voor onderwijs en opvoedkunde, Dewald voor algemeene en vaderlandsche ge schiedenis Ykema voor wis-natuur- en staatkundige aard rijkskunde. De cursus voor natuurkennis werd tot 1 Nov. 1872 gegeven door den heer van der Brui.tn en te beginnen bij dien datum mede aan den heer Ykema opgedragen. De lessen hadden als regel plaats in het schoolgebouw in de Nieuwe Schoolstraat, doch wegens de belangrijke bezwaren, die dit lokaal voor de normaallessen oplevert, werden die van den heer Hofman en die in natuurkennis van den heer Ykema, met toestemming der' Commissie in hunne respectieve scholen gegeven. In de uren kwam geen verandering, dan het stellen van de les in Ned. taal- en letterkunde van Donderdag op Vrijdagavond 8 uur, en 1 November van die in geschiedenis van Maandagavond 8 uur op Woensdagavond half 6 en die in de natuurkunde op Vrijdagavond half zeven. De les in Nederl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 217