taal- en letterkunde, werd gemiddeld door 20, die in rekenen en die in aardrijkskunde door 16, die in paedagogie door 9, die in geschiedenis door 7 en na 1 November die in natuur kennis door 10 hulponderwijzers bijgewoond. Het welslagen in het voorjaar van de hulponderwijzers E. A. Reisig, W. C. Seijl, L. Vogelesang en J. A. J. Vobdebman, der 8 bezoe kers, en in het najaar van de hulponderwijzers W. J. G. van deb Bubo, J. de Gou, 0. A. van Ingen, P. Kabssen, H. J. van Kempen, D. J. de Klein, J. Rauws, A. S. Reuleen G. J. van Wijngaarden, der 10 bezoekers, die zich aan het examen voor de acte van hoofdonderwijzer onderwierpenmag voor een groot deel aan het volgen der normaallessen en den ijver harer docenten worden toegeschreven. Gemiddeld 5 hulp onderwijzers bleven de lessen voor gymnastiek en 6 die voor teekenen der kweekelingen waarnemen. Van de eerste legde 1, de hulponderwijzer J. G. D. Mulder, in het voorjaar met goed gevolg het acte examen daarin af. Het oog der Commissie is er in het algemeen op gericht, het onderwijs in deze beide vakken nog meer voorbereidend voor een hierin af te leggen acte-examen te doen zijn. Bij de lessen voor de kweekelingen had geen wisseling van docenten plaats en bleef dus het onderwijs op dezelfde wijze als voor de hulponderwijzers verdeeld, behalve de natuurkennis die aan den heer van der Biuijn en de aardrijkskunde, die met het schrijven aan den heer Pontier opgedragen bleef, terwijl de heer Ykema alleen in de derde (laagste) klasse taal en rekenen bleef geven. Buiten dezen gewonen cursus in de lokalen der Nieuwe Schoolstraatgenoten de leerlingen les in den zang, op de Koninklijke Muziekschool, van den heer Nicolaï in het teekenen in de lokalen der Teeken-Akademie van de heeren Dona Pieck en Habi Jr.en in de gymnastiek op de gymnastiekschool bij den heer H. H. Snel. De verzuimen op de laatste waren meer en de belangstelling minderdan bij deze voor den onderwijzer zoo gewichtige vakken te verwachten was; doch over ijver en gedrag op de gewone lessen viel over het geheel, bepaaldelijk meer dan het vorige jaar, te roemen. Bij den aanvang van het jaar waren 10 kweekelingen in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 218