eerste, 16 in de tweede en 25 in de derde klasse. Van de eerste verkregen in April de kweekelingen W. K. van Driel en J. de Vries, in October de kweekelingen J. van der Boom A. A. van der Horst en P. V. J. B. Roozenburg de acte van hulponderwijzer, terwijl respectievelijk 2 en 1 werden afge wezen. Verder werden 5 met Mei en 1 met November uit de tweede naar de eerste klasse bevorderd, terwijl op den eersten tijd de kweekeling R. B. Beeuwkes en op den tweeden A. J. Pontier na examen in deze klasse werden opgenomen. Het verlies in de tweede werd in Mei door 8, die uit de derde klasse overgingen, en J. R. G. Isbrücker en L. H. Oudshoorn die met examen toetraden, aangevuld, terwijl 1 wegens gebrek aan ijver en ontwikkeling en 2 later op hun verlangen werden ontslagen. Nog vertrok de Rijkskweekeling M. J. Korving (uit de 2de klasse) naar de kweekschool te ’s Hertof/enbosch en werden de Rijkskweekelingen W. H. Keizer en P J. van der Hoeven in den loop des jaars in deze geplaatst. Op de derde klasse, waarin in 1871 veel wisseling van leerlingen had plaats ge grepen, oefende gunstigen invloed uit het besluit, door den Schoolopziener in overeenstemming met de Commissie van Bestuur en de hoofdonderwijzers der gemeentescholen genomenom op de laatste geen kweekelingen jonger dan 15 jaren te doen aan stellen, dan na een proeftijd van twee maanden op de laagste klasse der normaallessen. (Bij 15 jaren en hooger moet men steeds blijk geven, de bekwaamheid voor eene hoogere te be zitten.) Dientengevolge werden in Juli de kweekelingen G. van Dooren, J. Everts, J. M. C. den Breugom de Haas, H. van Thuyl, 0. W. Valken en M. J. Weiman, en met het einde des jaars de kweekelingen J. P. Brunt, C. den Heuer, P. Jongejan, D. Kelder, G. Werdes en J. Zahn voor vast toegelaten, terwijl één eener bijzondere school, in November met examen opgenomen, spoedig terugtrad. Drie dezer klasse werden in Mei en één in November wegens gemis aan vorde ringen, en twee in den loop des jaars op hun verlangen ont slagen. Op het einde waren alzoo 13 kweekelingen in de eerste 18 in de tweede en 23 in de derde klasse. Op voorstel van den heer Nicolaï besloot de Commissie de kweekelingen, even

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 219