als reeds het onderwijs in teekenen, natuurkennis, vormleer en paedagogie, ook dat in zangeerst bij intrede in de tweede klasse te doen genieten, zoodat in de derde de krachten uit sluitend aan taalrekenengeschiedenisschrijvenaardrijks kunde en gymnastiek besteed werden. De taalles der 3de klasse werd op Dingsdagavond 5 uur en die in geschiedenis alhier, mede in verband tot de voorafgaande les voor de hulponder wijzers, op Woensdagavond half zeven gebracht. Ook de lessen voor de hulponderwijzeressen, die, evenals de overige voor het vrouwelijk personeelin het schoollokaal der Achterraamstraat werden gehoudengaven stof tot tevredenheid. De heer Schippebs ging voort met Nederlandsche taal- en letterkunde, Schmal met rekenen en vormleer, Snel met aardrijkskunde en natuurkennis. De lessen in geschiedenis en paedagogie, die wegens de zware ongesteldheid van den heer de Vletteb, met loffelijken ijver door den heer Palte waren waargenomen, werden door den eerste in Mei weder opgevat. De cursus bij al de docenten werd gemiddeld door 7 hulponder wijzeressen bijgew'oond, van welke mej. J. van Weleveld in het voorjaar en mej. G. J. Mingelen in het najaar, voortreffe lijke examens voor de acte van hoofdonderwijzeres aflegden. In de uren kwam geen verandering. De lessen voor de kweekelingen bleven in twee klassen ge splitst. In de eerste (hoogste) waren de vakken evenzoo als bij de hulponderwijzeressen verdeeldterwijl de heer F. Snel onderwijs in zang gaf. Alleen in de eerste werd onderwijs en opvoedkunde behandeld en in de tweede nog schrijven door den heer Snel onderwezen. Ook bij de kweekelingen nam de heer A. Palte tot Mei de lessen in geschiedenis en paedagogie op zich. Van de 13 meisjes die bij het begin des jaars in de eerste klasse warenslaagden in April al de geëxamineerde nl. H. A. C. Bodegbaven, A. J. Lefebeb, V. Reinhabdt, 0. M. Noman en 0. J. Schiedges en in October op nieuw alle nl. E. R. S. de Cocq, E. H. G. van Hoogstbaten, C. G. Lysen en A. M. Mingelen, benevens de in Mei tot de lessen toegelatene 0. J. üseneb in het acte-examen voor hulponder- wijzeres. Drie uit deze klasse verlieten vrijwillig de lessen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 220