en ook des winters te koud zijn, 2°. het de meeste docenten, zoowel als voor de kweekelingen; 3°. het in botsing komen gereedmaken der hulpmiddelen voor de terwijl daarentegen 4 met Mei en 5 met November van de tweede klasse en voorts op den laatsten tijd nog 5 nieuwe na examen werden opgenomenzoodat het getal ten slotte 15 bedroeg. De tweede klasse, met 8 meisjes aangevangen, werd, na den bovengemelden proeftijd, die ook de vrouwelijke kwee kelingen geldt, in Juli door de kweekelingen der openbare scholen S. E. Groet en C. Roos en met het einde van ‘ecember door J. van Heffen vermeerderdmet examen traden Mei zes en in November twee kweekelingen van bijzondere scholen toe. Thans zijn in deze klasse dus 10 meisjes. De Commissie van Bestuur mag met ingenomenheid van den gang van het onderwijs bij deze verschillende lessen gewagen. Ook de examens, ingevolge art. 11 der Gemeentelijke Veror dening den 25 Maart en den 24 April respectievelijk over de meisjes- en jongens-kweekelingen gehouden, gaven blijken der vorderingen. De hoofdonderwijzer G. J. Pontier, Secretaris der afdeeling mannelijk personeel, tevens algemeen Secretaris en Bibliothecaris, de hoofdonderwijzer J. Schmal tot 1 Mei en J. Schippers daarna Secretaris der afdeeling vrouwelijk per soneel, benevens de Voorzitter der openbare hoofdonderwijzers R. van Bi eren stonden naar art. 4 der bedoelde Verordening de Commissie ijverig ter zijde. De bibliotheek der lessen werd in goeden staat onderhoudende kweekelingen maakten hiervan een ruim gebruik. De Commissie is echter verplichtte dezer gelegenheid onder de aandacht van en van het Gemeentebestuur van ’s Graven- hage te brengen, dat het, volgens haar oordeel, hoogst noodig is, dat voor de lessen van het mannelijk personeel de lokalen in de Nieuwe Schoolstraat worden verlaten en weder eigene lokalen in het midden der stad worden aangewezen. De ge gronde bezwaren tegen de tegenwoordige zijn, 1°. dat zij voor dit onderwijs te hol Ver afgelegene voor hulponderwijzers en van het bergen en lessen (als kaarten, platen en natuurkundige voorwerpen) met het schoolonderwijs. De Commissie vertrouwtdat de herinnering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 221