J. J. van Geuns, Schoolopziener. De Commissie van Bestuur der Normaallessen voor het Lager Onderwijs te ’s Gravenhage, aan deze bezwaren, waarop reeds vroeger met klem werd ge wezen en die sedert niet verminderd zijn, voldoende zal zijn om weder lokalen, die met de inrichting der gezegde lessen overeenkomen, te doen aanwijzen en het is haar wensch, dat de normaallessen door de krachtige ondersteuning der betrokken autoriteiten aan de behoeften van het lager onderwijs en aan hare roeping mogen blijven beantwoorden. Van de Commissiedie in 1872 met den Schoolopziener uit de Heeren J. H. van Sillevoldt en Jhr. Mr. J. J. de la Bassecoue Gaan, leden der Plaatselijke Schoolcommissie, be stond, heeft de laatste zich gedrongen gevoeld, in het begin van 1873 te bedanken en is door den heer Jhr. Mr. J. de Witte van Citteks vervangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 222