’s Gravenhage, 11 Februarij 1873. 1. In den laatsten tijd is de vraag herhaaldelijk bespro ken of deze school al dan niet aan hare bestemming voldöet i V E BSL AG der Plaatselijke Commissie van Toezigt op de openbare en bijzondere Scholen van Middelbaar Onderwijs te 's Gravenhage omtrent den toestand der Scholen Waarover haar het toezigt is opgedragen. Ter voldoening aan het voorschrift van art. 52al. 2 der wet van 2 Mei 1863 {Staatsblad n°. 50), hebben wij de eer weder het beredeneerd verslag omtrent den toestand van het aan ons toezigt toevertrouwd middelbaar onderwijs, over het afgeloopen jaar 1872 aan te bieden. Openbaar middelbaar onderwijs werd in deze gemeente ge geven in: a. de Burger dag- en avondschool b. de Hoogere Burgerschool, terwijl C. de Akademic van Beeldende Kunsten, gedeeltelijk althans, als eene inrigting van openbaar middelbaar onderwijs mag worden beschouwd, omdat zij wel is opgerigt en bestuurd wordt door het zedelijk ligchaam van dien naam, maar door de ge meente, zoowel door middel van het in gebruik geven van het gebouw waarin de lessen gegeven wordenals door geldelijke subsidie wordt ondersteund. Over deze drie inrigtingen van Middelbaar Onderwijs zullen wij achtereenvolgens verslag uitbrengen. Bijlage T. a. DE BURGER DAG- EN AVONDSCHOOL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 223