1. Hel onderwijs in het algemeen. Het verheugt ons van deze, in het afgeloopen jaar, veel be sproken inrigtingde getuigenis te kunnen afleggendat daarin verbeteringen zijn aangebragt, welke door meerdere wijzigingen die tevens, naar wij hopen, verbeteringen zullen zijn, staan gevolgd te worden. van onderwijs, hoewel hij voldoend vergelijkend examen had afge legd als machinist-leerling; 1 geplaatst als machinist-leerling (zonder diploma). Totaal 10. Bij de beoordeeling van iedere instelling van onderwijsmaar inzonderheid van eene Hoogere Burgerschool met vijfjarigen Na volbragten cursus zijn thans 10 leerlingen vertrokken waarvan 9 met en 1 zonder het diploma. De bestemming van dit tiental was als volgt: 1 wordt opgeleid tot teekenmeester 1 is teekenaar bij een architect; 2 zijn op een kantoor geplaatst; 1 is leerling in eene apotheek; 1 werd timmerman; 1 werd militair; 1 werd horologiemaker; 1 ging naar eene bijzondere inrigting 4. Hel Gebouw. De toestand van het gebouw als school, is voldoende en verbetert jaarlijks door doelmatige veranderingen. Het drinkwater is er echter sedert geruimen tijd onbruikbaar ten gevolge van het indringen in den welput van faecale stoften en kolkwater uit het laboratorium. Hoogst wenschelijk zou het zijn, indien daarin verandering wierd gebragt, waartoe de gelegenheid, naar wij hopen, weldra zich zal voordoen. Als woning voor den Directeur is het gebouw, althans het beneden gedeelte, minder voldoende. I). De hoogeee beegeeschool met vijfjaeigen ceeses.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 227