maar kritiek kan ook alles afkeuren van opbouwen, ontmoedigen in plaats van aan eene gelieele instelling afbreuk doen, cursus, waar zoo vele vakken van onderwijs vertegenwoordigd zijn, moet men, wil men althans eenig juist en billijk oordeel uitspreken, met omzigtigheid te werk gaan en moet meer dan één punt in overweging worden genomen. Intusschen men pleegt in den regel instellingen van onderwijs te beoordeelen naar de uitkomsten en die uitkomsten, wanneer zij niet gelukkig zijn te wijten aan de leeraren of aan hen die met de leiding der instelling zijn belast. Zijn de uitkomsten gunstig, dan schrijft het kinderlievend hart der ouders, die zoo gaarne toe aan den gelukkigen aanleg, de vroege ontwikkeling van den leerling. Eene strenge beoordeeling is sedert eenigen tijd aan onze Hoogere Burgerschool ten deel gevallen. liet nut, dat eene strenge kritiek kan uitoefenenzal niemand ontkennendoch kritiek kan zijn van tweederlei aardzij kan opwekken tot ver betering, door te wijzen op gebreken, zonder ook de oogen voor het goede te sluiten; afbreken in plaats aanvurenzij kan door de schoollucht in gevaar te brengen en het vertrouwen in de leeraren te schokken. Zoodanige kritiek staaft niet ongaarne hare uitspraken door statistieke opgaven, waarbij men echter wel eens, in het belang der goede zaak, welke men voorstaat, tot onwillekeurige over drijving vervalt en jagt wordt gemaakt op groote cijfers of ver keerde bestanddeelen worden opgenomen. Zoo heeft men op eene lijn van vergelijking geplaatst de uitkomsten van Hoogere Burgerscholen, die tusschen de jaren 1866 en 1872 slechts eens of tweemaal een of hoogstens drie leerlingen aan het eindexamen hebben onderworpen, met instel lingen, die in dat tijdsverloop van zes jaren, telken jare een vrij groot aantal en in het geheel niet minder dan 62 leer lingen aan de kansen van een eindexamen prijs gaven. Uit zoodanige vergelijking maakt men dan percentsgewijze bereke ningen doch hoe zou men oordeelen over den cijferaardie om de betrekkelijke vruchtbaarheid en waarde van twee lande rijen te bepalen, als grondslag van het ééne land nam de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 228