j Naar ons werd medegedeeld, vond dit zijn oorzaak in ge mis aan genoegzaam beschikbaren tijd bij den leeraar; daarom werd deze gedeeltelijk in zijne taak verligt en het onderwijs in de Vaderlandsche geschiedenis aan de derde klasseook opge dragen aan den leeraar, die reeds met dat vak van onderwijs in de-1ste en 2de klasse is belast. Het is intussehen opmerkelijk hoeveel meer voorliefde voor natuurkundige wetenschappen boven letterkundigegeschied kundige of wiskundige vakken zich bij vele leerlingen open baart. Onder de geheel nieuwe vakken van onderwijs, welke de wet van 1863 in het leven riepbehooren ook de natuur- en scheikundede plant- en dierkunde. In de tijden die aan de wet van 1863 voorafgingen, was het boek der natuur, bij ons onderwijs niet alleen een gesloten boek, het was alsof dat boek niet bestond. Beoefening der talen, studie der letterkunde, beginselen van meet- en stel kunde, vaderlandsche en algemeene geschiedenis waren toen de vakken van onderwijs op de destijds bestaande 2de afdeeling onzer vroegere gymnasia; andere vakken bleven buiten behandeling. Thans daarentegen is de verhouding gewijzigd; de vakken, betrekking hebbende op de kennis der natuur, nemen nu ook rang naast de andere vakken. De voordeelen daaraan verbonden zijn niet gering; de gave van opmerkenwaarnemen en de lust tot onderz oeken worden dientengevolge bij de leerlingen opgewekt en aangekweekt en bij volgende geslachten zal het treurig verschijnsel van schier algemeene onverschilligheid omtrent de natuur, waarin de mensch leeft, zich vermoedelijk niet meer voordoen. Toch zou ook aan deze voordeelen een nadeel kunnen ver bonden zijn, indien niet met groote omzigtigheid verhouding, evenredigheid wierd bewaard tusschen de letterkundige, wis kundige en natuurkundige vakken. Het onderwijs in de kennis der natuur, van hare verschijn selen, krachten en voortbrengselen spreekt tot de zinnen, de ontvangbare jeugdige gemoederen der leerlingen vrij wat meer dan algebraïsche formulen, abstracte stellingen, taalkundige oefeningen of historische feiten van lang vervlogen dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 234